Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - minor

Studijní program v kostce

Máš pozitivní vztah k technologiím? Máš kreativního a tvořivého ducha? Bavilo by Tě programovat vzdělávací aplikace, vytvářet e-kurzy nebo pracovat na pozici lektora a vést různá školení nebo také kroužky zaměřené na digitální technologie?

V bakalářském studiu tohoto oboru se dozvíš, jak uplatnit různé typy moderních digitální technologií ve výuce a zároveň vytvářet vzdělávací obsah v inovativní a atraktivní podobě. Obsahem oboru je jak programování, práce s mobilními technologiemi nebo vytváření webových prezentací, tak i návrh a tvorba různých multimediálních objektů – fotografie, animace nebo video.

Pokud si aktivní, můžeš být součástí různých projektů realizovaných na katedře. Pokud si soutěživý, můžeš svou bakalářskou práci přihlásit do soutěže zaměřenou na didaktiku informatiky, kde poznáš práci studentů z jiných univerzit a zároveň můžeš získat zajímavé ceny.

Po absolvování studia můžeš dále pokračovat na navazující magisterské studium a stát se kvalifikovaným učitelem na 2. stupni základní školy.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání

V bakalářském studiu tohoto oboru se dozvíš, jak uplatnit různé typy moderních digitální technologií ve výuce a zároveň vytvářet vzdělávací obsah v inovativní a atraktivní podobě.

Co od vás očekáváme?

Když jsi absolventem jakéhokoli typu středných školy nebo učebního oboru s maturitou, máš šanci se u nás prosadit. Nejsou potřebné žádné speciální dovednosti, jenom chuť a nadšení pro práci s novými technologiemi. Podmínkou pro přijetí je úspěšné splnění přijímacího řízení.

Co se naučíte?

Osvojíš si základní znalosti a dovednosti z oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií se zaměřením na algoritmizaci a rozvoj informatického myšlení, na architekturu počítačů a počítačové sítě, na webové aplikace a na interaktivní a mobilní technologie uplatnitelné v učitelské praxi.

Dokážeš využívat ICT nástroje v kontextu vzdělávání, naučíš se spravovat menší softwarové a hardwarové systémy nebo také vytvářet webové stránky a jiná díla softwarového a hardwarového charakteru.

Získáš základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska.

Naučíš se nejenom profesionálně komunikovat a prezentovat výsledky své práce, ale i doporučit a argumentovat vhodnost použití toho daného postupu či konkrétní technologie v oblasti ICT jak odborníkům, tak laikům.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatnění najdeš zejména v oblasti vzdělávání a školství, nebo v dalších institucích zajišťujících školení a další vzdělávání svých zaměstnanců. Nezapomeň, že po ukončení bakalářského studijního programu můžeš studovat dále v navazujícím magisterském učitelském programu.

Konkrétní pracovní pozice

  • Tvůrce e-kurzů a multimediálních prvku
  • Programátoři webových aplikací a webdesignéři, webmasteři
  • Správci informačních systémů vzdělávacích organizací, počítačových laboratoří a učeben IT
  • ICT koordinátor na školách
  • Pracovníci zabývající se výpočetní technikou v kontextu se vzděláváním
  • Programátoři a vývojáři edukačních aplikací
  • Lektoři kurzů zaměřených na školení zaměstnanců firem nebo společností v oblasti ICT
  • Vedoucí volnočasových kroužku

Specifika kombinované/distanční formy studia

Když uvazuješ nad kombinovanou formou studia, platí, že výuka je převážně realizovaná blokově – dvouhodinové, trojhodinové nebo šestihodinové bloky, zpravidla v pondělí v odpoledních hodinách (14:10 – 16:25, případně 14:10 – 19:05).

Pro distanční část studia Ti budou poskytnuty studijní opory – skripta, soubor přednášek, části programů, vzorové aplikace apod. Pro každý předmět máme vytvořený e-kurz v systému Moodle, kde najdeš kromě studijního materiálů i různé interaktivní cvičeni a aktivity nebo testy ověřující tvé nabyté znalosti. Systém Moodle můžeš také využít pro komunikaci mezi svými spolužáky nebo pro kontaktovaní vyučujícího.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.