Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Dějiny výtvarné kultury - Dějepis

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Dějepis

Studijní program v kostce

Zajímá vás jako jeden ze studijních oborů také dějepis? Chcete se profesně věnovat jeho výuce na středních školách? Pak právě vám poskytne bakalářské studium dějepisu v programu učitelství pro střední školy potřebné znalosti českých a obecných dějin od pravěku do současnosti v kontextu pedagogické teorie i praxe. Získáte tak schopnost vidět současný svět v historických souvislostech, kterou pak s úspěchem uplatníte ve své budoucí učitelské profesi. Studium historie odborného i pedagogického zamření patří k tradičním stálicím na Filozofické fakultě. V průběhu studia se setkáte s předními osobnostmi historické vědy u nás, s jejichž tvářemi se často setkáte i na televizních obrazovkách (např. s profesorkou Ninou Pavelčíkovou nebo docentem Robertem Antonínem). Studium historie na naší Filozofické fakultě navíc vyniká svou multidisciplinaritou. S historickými událostmi se tak budete seznámit z různých úhlů pohledu a vědních disciplín - vedle pedagogiky rovněž sociologie či ekonomie. Pro aktivní studenty se u nás otevírá celá řada zajímavých aktivit, od spolupráce s Centrem pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium/Centrem pro hospodářské a sociální dějiny, Centrem PANT a neziskovou organizací Post Bellum (projekt Paměť národa), přes práci v místní studovně katedry historie, až po vlastní projekty financované fakultou, univerzitou či mimouniverzitními institucemi. Své odborné i jazykové schopnosti a zájmy můžete rozvíjet během studia na řadě zajímavých partnerských evropských univerzit. Vaše budoucí pedagogické kompetence budete moci rozvíjet prostřednictvím pedagogicky orientovaných disciplín a pedagogické praxe.

Co od vás očekáváme?

Jelikož je tento studijní program určen absolventům tříletého bakalářského studia historie nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní, očekáváme od vás znalosti české historie v obecném kontextu na úrovni bakalářského studia historie. Pro historika je důležitá chuť číst a o přečteném přemýšlet, proto od vás také očekáváme přirozený zájem o historii a touhu poznávat nové.

Co se naučíte?

Jako absolventi budete schopni:

 • disponovat základními znalostmi vývoje historického myšlení, vývoje materiální a duchovní kultury od raného středověku až po kulturu 20. století a znalostmi hospodářského a sociálního vývoje českých zemí v obecném kontextu
 • disponovat komplexní znalostí základních pojmů a procesů jednotlivých dějinných epoch
 • nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti adekvátně využít ve výuce dějepisu na širokém spektru středních škol
 • prakticky použít základní metody historické práce a díky tomu řešit úkoly s historickým rozměrem nejen v rámci pedagogické praxe, ale rovněž v kulturní, politické, úřední i umělecké sféře
 • pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi a disponovat tak praktickými komunikačními dovednostmi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu historie se zaměřením na vzdělávání budete především připraveni k výuce dějepisu na středních školách. Se základní výbavou znalosti historie a dílčích historických disciplín se uplatníte rovněž v archivech, knihovnách, muzeích, informačních centrech, v nakladatelstvích, při přípravě a práci na projektech zaměřených na kulturu a historii ať již v rámci neziskových, státních, veřejných nebo soukromých institucí.

Konkrétní pracovní pozice

 • středoškolský učitel dějepisu
 • knihovník
 • kurátor sbírky
 • průvodce (na hradě/zámku)
 • kulturní pracovník, pracovník informačních center
 • administrativní pracovník, pracovník neziskových organizací kulturního zaměření

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. příbuznost (bakalářského) studijního programu (Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí.)
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – dějepis může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – dějepis může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Velké dějiny zemí Koruny české, 1-15. Praha: Paseka 1999-2007.
Collins, R.: Evropa raného středověku 300–1000. Praha 2005.
Graus, F.: Živá minulost. Středověká tradice a představy středověku. Praha 2017.
Hlavačka, M. a kol: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha 2014.
Hobsbawm, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914–1991. Praha 1998.
Hroch, M.: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy. Praha 2016.
Evans, Robert. Vznik habsburské monarchie 1550–1700. Praha 2003.
Malíř, J. – Řepa, M.: Morava na cestě k občanské společnosti. Brno 2018.
Nodl, M. – Šmahel, Fr.: Člověk českého středověku. Praha 2002.
Šmahel, Fr.: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001
Urban, O.: Česká společnost 1848–1918. Praha 1982.
Válka, J.: Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1996.
Válka, J.: Středověká Morava. Brno 1999.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .