Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Latinský jazyk a kultura středověku - Ruská filologie

Studijní programLatinský jazyk a kultura středověku
Specializace kombinaceLatinský jazyk a kultura středověku (maior)
Ruská filologie (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.

Latinský jazyk a kultura středověku

Studijní program v kostce

Chcete se seznámit s latinou jako jazykem české literatury? Magisterské studium zaměřené na latinskou kulturu středověku vás naučí pracovat s latinskými texty středověkého období a rozumět jim v širším historickém a kulturním kontextu.

Náplň studijního programu sestává ze tří hlavních částí: první z nich se zaobírá středověkou latinou a středověkou latinskou literaturou evropskou i českou, druhá část programu zahrnuje kurzy četby, interpretace a překládání středověkých textů a třetí segment studia tvoří předměty seznamující se středověkými dějinami, myšlením a uměním. K zajímavostem programu náleží pozornost věnovaná středověkým rukopisům.

Od studia programu můžete v obecné rovině očekávat, že povede k prohloubení vašich jazykových kompetencí, k získání širšího společenského a kulturního rozhledu a k posílení tzv. měkkých dovedností, jako jsou např. schopnost kriticky pracovat s informacemi a veřejně je prezentovat.

Aktivním studentům nabízíme možnost účastnit se exkurzí a studijního soustředění, vycestovat do zahraničí na partnerské univerzity (např. v Německu, Polsku a na Slovensku) nebo se podílet na chodu katedry v roli pomocných vědeckých sil. Nadaní studenti mají příležitost zapojit se do výzkumné činnosti realizované v rámci projektů Centra pro studium středověké společnosti a kultury (Vivarium).

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů se očekává hluboký zájem o obor a předchozí znalost klasické latiny. Vedle latinářů je studium otevřeno také absolventům bakalářského studia příbuzných oborů (např. historie, dějin umění, filozofie, českého jazyka a literatury apod.). Zájemcům doporučujeme četbu českých překladů latinských děl a odborné literatury vztahující se ke středověkému písemnictví a kultuře.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu např.:

 • budete umět překládat a analyzovat latinské texty z období středověku;
 • získáte hlubokou znalost středověké evropské i české latinsky psané literatury;
 • budete se orientovat v základních pravidlech práce se středověkými rukopisy;
 • budete mít dobrý přehled o historii, myšlení a umění středověku;
 • budete umět samostatně vyhledávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace, formulovat a ověřovat hypotézy a prezentovat své závěry.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího magisterského studijního programu se můžete uplatnit v knihovnách, muzeích, archivech, kulturních institucích, v nakladatelstvích, jako překladatelé nebo pokračovat ve studiu a získat kvalifikaci pro práci v oblasti vědy a univerzitního školství.

Konkrétní pracovní pozice

 • archivář
 • redaktor
 • editor
 • kulturní referent
 • překladatel.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči budou konat ústní přijímací zkoušku, která se bude skládat z následujících částí:

 1. Překlad úryvku latinského textu v rozsahu 10-15 řádků.
 2. Diskuze o tématu bakalářské práce.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Schopnost porozumět latinskému textu a orientovat se v latinské gramatice (minimálně v rozsahu daném doporučenou literaturou): 80 bodů.
 2. Schopnost pojednat o pramenech a literatuře využitých ke zpracování tématu bakalářské práce, o zvolené metodě a dosažených výsledcích: 20 bodů.

Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů, maximální možný zisk je 100 bodů.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Schopnost porozumět latinskému textu a orientovat se v latinské gramatice (minimálně v rozsahu daném doporučenou literaturou)
 2. Schopnost pojednat o pramenech a literatuře využitých ke zpracování tématu bakalářské práce, o zvolené metodě a dosažených výsledcích

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 1, Brno 2014 (dostupné on-line)
Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 2, Brno 2013.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.