Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglická filologie - Polská filologie

Studijní program
Anglická filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Anglická filologie

Studijní program v kostce

Máte zájem nadále studovat angličtinu a chcete si prohloubit znalosti literatury a kultury anglicky mluvících zemí a hlouběji se ponořit do tajů anglické lingvistiky? Chtěli byste psát diplomovou práci pod vedením odborníků z katedry anglistiky a amerikanistiky? Pak zvolte tento studijní program, který vám zároveň umožní studovat angličtinu s jiným jazykem či humanitními nebo přírodními vědami.

Během studia získáte odborné znalosti z řady okruhů, které vám umožní pochopit souvislosti systému jazyka, budete se orientovat v odborné literatuře a získáte celkový přehled o přesahu jazyka do jiných oblastí (např. sociologie), o důležitosti, kterou pro správné provedení jazykové analýzy hraje záměr a strategie mluvčího, či konkrétní situace a kontext. Své znalosti literatury dále prohloubíte a zdokonalíte studiem širokého spektra autorů, literárních žánrů v rozmanitých historických etapách a získáte přehled o literárních směrech. Naučíte se analyzovat a interpretovat umělecké texty, hledat souvislosti s dobovými okolnostmi a prohloubíte své schopnosti formulovat názory a vyjádřit svá stanoviska. Budete se setkávat jak s odborníky z naší katedry, tak i z jiných domácích a zahraničních pracovišť.

V prvním ročníku se seznámíte se základy překladu, získáte přehled o aktuálně používaných překladatelských pomůckách a strategiích, naučíte se správně analyzovat text originálu, a především budete sami překládat texty z různých oblastí. Své teoretické znalosti si dále prohloubíte při studiu klasifikace a srovnání jazyků, zejména angličtiny s češtinou. Osvojíte si různé přístupy k analýze textu - rozebírány budou autentické jazykové projevy různých stylů a žánrů. V oblasti literatury bude pozornost věnována americkému dramatu od jeho počátků až po současnost a také tématu přistěhovalectví. Stranou však nezůstane ani britská literatura, a to v propojení s vývojem a současným stavem britské společnosti. V druhém roce získáte aktuální znalosti amerických institucí i životních skutečností v současných Spojených státech amerických, včetně problematiky multikulturalismu, aktuálních politických otázek či role náboženství, a to na pozadí vybraných textů moderní americké literatury. Pozornost bude věnována také environmentálně orientované literatuře v USA a v Kanadě. Ponoříte se do zkoumání vztahu mezi jazykem a jeho užitím ve společnosti a budete se dále zabývat tím, jak naopak společenské dění ovlivňuje jazyk. Především však budete intenzivně pracovat na své diplomové práci, jejíž téma si zvolíte podle toho, jaká oblast studia jazyka vás zajímá. Diplomová práce je zásadním finálním výstupem studia.

Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty, které budete volit z pestré nabídky, např. odborná stáž ve firmě s cizím jednacím jazykem, zahraniční mobilita, základy tlumočnické praxe, úvod do soudního překladu, interkulturní komunikace, americké etnické literatury a jiné. Část studia můžete absolvovat na zahraniční instituci či se do mezinárodní spolupráce zapojit jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Jako jedno z mála měst se navíc Ostrava může pochlubit zázemím Britského a Amerického centra působících při Knihovně města Ostravy. Kromě mezinárodního dění na katedře se tak budete moci zapojit i do dalších souvisejících aktivit.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu Anglické filologie nepotřebujete žádné speciální lingvistické či literární vědomosti, důležitá je pouze výborná znalost angličtiny (na úrovni C1) a akademické předpoklady pro přípravu a psaní magisterské diplomové práce. Nejvíce vám studium přinese, když do něj nastoupíte se zájmem o věc a s vlastní představou, co od něj čekáte. Vaše motivace, jazyková kompetence i akademické dovednosti jsou také předmětem přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Získáte solidní znalosti z anglické lingvistiky, literatury a kultury anglicky mluvících zemí. Budete se umět orientovat v odborné literatuře a dalších informačních zdrojích. Osvojíte si interpretační schopnosti a rozvinete schopnost kritického myšlení.

 • Získáte přehled o možných přístupech k analýze textu.
 • Naučíte se analyzovat autentický anglický text po stránce lexikální, gramatické i stylistické a užívat při tom odpovídající lingvistickou terminologii.
 • Získané znalosti budete schopni uplatnit ve výuce cizích jazyků, moderní angličtiny především.
 • Naučíte se analyzovat a interpretovat umělecké texty z mnoha hledisek.
 • Prohloubíte si svou schopnost formulovat názory a vyjádřit svá stanoviska v diskusích nad texty.
 • Dokážete popsat nejvýraznější tendence v současné anglofonní literatuře.
 • Budete schopni se orientovat v současném životě Spojeného království a Spojených států amerických a srovnávat s českou skutečností.
 • Získáte přehled o překladatelských postupech, pomůckách a relevantních informačních zdrojích a dokážete je samostatně vhodně používat k řešení překladatelských problémů.
 • Rozvinete svou kompetenci v anglickém jazyce, v němž pokročíte z úrovně C1 k úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou všestranně rozvinutými osobnostmi s dobrými komunikačními schopnostmi, kteří jsou náležitě vybaveni teoreticky i prakticky. Nalézají uplatnění v různých typech institucí vyžadujících odborníky, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech i v různém, převážně multikulturním prostředí - např. v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích, v oblasti cestovního ruchu, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v institucích EU aj. Své pokročilé znalosti a schopnosti popsat a vysvětlit systémové rozdíly mezi anglickým a českým jazykem mohou absolventi studijního programu Anglická filologie varianta minor využít i jako učitelé ve sféře soukromého či firemního vzdělávání.

Konkrétní pracovní pozice

 • manažer/asistent oddělení komunikace (vnitrofiremní, se zákazníky apod.)
 • pracovník oddělení mezinárodních a vnějších vztahů
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • referent na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
 • pracovník v institucích EU
 • učitel anglického jazyka v oblasti soukromého či firemního vzdělávání

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. zhodnocení požadovaných materiálů (portfolio = motivační dopis + shrnutí bakalářské práce) + úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Uchazeč je povinen pro portfolio použít formulář ve formátu pdf (motivační dopis + shrnutí bakalářské práce) a nahrát jej do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty o dosažených jazykových zkouškách a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah přijímací zkoušky a požadavky na portfolio

 1. Test anglické jazykové kompetence ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence – zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. Pokud uchazeč psal bakalářskou práci na druhém oboru, připraví strukturované shrnutí této bakalářské práce. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia

Celkový počet bodů je 100. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů.

 1. Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle SERRJ): uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

  Pro variantu Angličtina pro překlad: Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle SERRJ) a test české jazykové kompetence na úrovni C2: uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

 2. Hodnocení portfolia – proběhne komisionálně, uchazeč může získat až 40 bodů:
  1. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: komise přihlédne k jazykové úrovni a relevanci motivačního dopisu s ohledem na zvolený studijní program, uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům:
   1. Co konkrétně očekáváte od studia ve zvoleném navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů)
   2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů)
   3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí či kariérou. (0–5 bodů).
   4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0–5 bodů).
   Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.

  2. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů)
   Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.
   Komise přihlédne k jazykové úrovni shrnutí bakalářské práce. Uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body);
   2. cíle výzkumu (0–3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).
   V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.
   Komise přihlédne k jazykové úrovni eseje. Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body);
   2. cíle výzkumu (0–3 body);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).

Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webu FF OU. Odpovědi v číslovaných kolonkách musí být rozsahu 400–500 znaků (včetně mezer). Formulář má tuto podobu:

Strukturovaný motivační dopis v angličtině (20 bodů)

 1. Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí či kariérou. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–-500 znaků včetně mezer)
 4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce. (0–5 bodů)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)

Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů)

 1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 2. cíle výzkumu (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400¬500 znaků včetně mezer)
 3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body)
  (odpověď musí obsahovat 400500 znaků včetně mezer)
 4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
 6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body)
  (odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura

Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.

Doporučená literatura pro variantu angličtina pro překlad

Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
Knittlová, D. K teorii a praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Levý, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .