Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filozofie - Latinský jazyk a kultura středověku

Studijní program
Filozofie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
04. 07. 2024 - 13. 08. 2024

Latinský jazyk a kultura středověku

Studijní program v kostce

Chcete se seznámit s latinou jako jazykem české literatury? Magisterské studium zaměřené na latinskou kulturu středověku vás naučí pracovat s latinskými texty středověkého období a rozumět jim v širším historickém a kulturním kontextu.

Náplň studijního programu sestává ze tří hlavních částí: první z nich se zaobírá středověkou latinou a středověkou latinskou literaturou evropskou i českou, druhá část programu zahrnuje kurzy četby, interpretace a překládání středověkých textů a třetí segment studia tvoří předměty seznamující se středověkými dějinami, myšlením a uměním. K zajímavostem programu náleží pozornost věnovaná středověkým rukopisům.

Od studia programu můžete v obecné rovině očekávat, že povede k prohloubení vašich jazykových kompetencí, k získání širšího společenského a kulturního rozhledu a k posílení tzv. měkkých dovedností, jako jsou např. schopnost kriticky pracovat s informacemi a veřejně je prezentovat.

Aktivním studentům nabízíme možnost účastnit se exkurzí a studijního soustředění, vycestovat do zahraničí na partnerské univerzity (např. v Německu, Polsku a na Slovensku) nebo se podílet na chodu katedry v roli pomocných vědeckých sil. Nadaní studenti mají příležitost zapojit se do výzkumné činnosti realizované v rámci projektů Centra pro studium středověké společnosti a kultury (Vivarium).

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Latinský jazyk a kultura středověku

Že je latina mrtvý jazyk? Ne tak docela. Poslechni si, co o ni říká náš absolvent a zároveň kolega Jan Slíva. Zjisti, proč má smysl ji studovat, jak studium probíhá a kde všude se s ní můžete dodnes setkat.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů se očekává hluboký zájem o obor a předchozí znalost klasické latiny. Vedle latinářů je studium otevřeno také absolventům bakalářského studia příbuzných oborů (např. historie, dějin umění, filozofie, českého jazyka a literatury apod.). Zájemcům doporučujeme četbu českých překladů latinských děl a odborné literatury vztahující se ke středověkému písemnictví a kultuře.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu např.:

 • budete umět překládat a analyzovat latinské texty z období středověku;
 • získáte hlubokou znalost středověké evropské i české latinsky psané literatury;
 • budete se orientovat v základních pravidlech práce se středověkými rukopisy;
 • budete mít dobrý přehled o historii, myšlení a umění středověku;
 • budete umět samostatně vyhledávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace, formulovat a ověřovat hypotézy a prezentovat své závěry.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího magisterského studijního programu se můžete uplatnit v knihovnách, muzeích, archivech, kulturních institucích, v nakladatelstvích, jako překladatelé nebo pokračovat ve studiu a získat kvalifikaci pro práci v oblasti vědy a univerzitního školství.

Konkrétní pracovní pozice

 • archivář
 • redaktor
 • editor
 • kulturní referent
 • překladatel

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nepromíjí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Překlad úryvku latinského textu v rozsahu 10–15 řádků.
 2. Diskuze o tématu bakalářské práce.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Schopnost porozumět latinskému textu a orientovat se v latinské gramatice (minimálně v rozsahu daném doporučenou literaturou): 80 bodů.
 2. Schopnost pojednat o pramenech a literatuře využitých ke zpracování tématu bakalářské práce, o zvolené metodě a dosažených výsledcích: 20 bodů.

Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů, maximální možný zisk je 100 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 1, Brno 2014 (dostupné on-line)
Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 2, Brno 2013.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .