Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ruská filologie - Sociologie

Studijní program
Ruská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Sociologie

Studijní program v kostce

ZAJÍMÁ VÁS, JAK FUNGUJE SPOLEČNOST A CO OVLIVŇUJE CHOVÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ V NÍ ŽIJÍ? TUŠÍTE, ŽE DIVADLO JMÉNEM SPOLEČNOST NEMÁ JEN SVÉ JEVIŠTĚ, ALE TAKÉ SVÉ ZÁKULISÍ? PAK JE SOCIOLOGIE OBOREM, KTERÝ VÁS ZAUJME A NEPUSTÍ!

Sociologie dnes patří k nejžádanějším sociálněvědním oborům. Je to věda, která vychází z kritického myšlení a z hledání - často skrytých a složitých - souvislostí mezi různými společenskými jevy (komunikace, rodinné vztahy, sociální nerovnosti, stárnutí nebo migrace). Propojuje v sobě zájem o konkrétní společenská témata i obecnější otázky po povaze současné společnosti. Studium sociologie člověku umožňuje lépe porozumět pestrému a proměnlivému světu, ve kterém žije, a orientovat se v něm. Studium sociologie v Ostravě přináší mnoho výhod! Strávíte nezapomenutelné roky svého života uprostřed města, které díky svému historickému vývoji („Ostrava = železné srdce republiky“) a geografickému umístění (poblíž česko-slovensko-polského trojmezí) představuje jedinečnou „sociologickou laboratoř.“ Budete si moct společnost „osahat“ nejen na přednáškách a seminářích, ale i při odborné praxi, která tvoří důležitou součást studia u nás. Můžete také využít možnosti studijního pobytu na některé z našich partnerských univerzit v zahraničí.

Připravíme vás pro profesní a občanský život i pro další vysokoškolské studium. A mimochodem - víte, že bakalářskou sociologii vystudovali třeba Martin Luther King, Ronald Reagan nebo Michelle Obama?

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sociologie

Zajímáte se o společnost, která vás obklopuje? Pak je studium sociologie správnou volbou. Zde se naučíte hledat souvislosti, pracovat s daty a informacemi, správně je vyhodnocovat. O studiu sociologie vám ale více řekne sociolog Roman Vido.

Co od vás očekáváme?

Pro studium u nás je nejdůležitější zájem o společnost, ve které žijete, a o veřejné dění v nejbližším i širším okolí. Důležité znalosti a dovednosti si osvojíte během studia, ale zájem o svět okolo a touhu mu porozumět už byste měli mít na začátku. My je pak ve vás budeme rádi dále rozvíjet. Očekáváme z vaší strany zvědavost, otevřenou mysl, schopnost analytického myšlení a ochotu vykročit ze své „komfortní zóny“. Když ještě ovládáte angličtinu na pokročilé úrovni a máte zájem cizí jazyky rozvíjet, jste dobře vybaveni pro studium sociologie.

Co se naučíte?

Nabízíme vám studium, v němž stejnou roli hrají teoretické znalosti i praktické dovednosti. Naučíme vás kriticky myslet a nespokojit se s rychlými odpověďmi a jednoduchými řešeními. Budete schopni společnost popsat, analyzovat, ale také ji lépe porozumět. Během studia se dozvíte jak sestavit a vyhodnotit dotazník, vést individuální nebo skupinový rozhovor nebo analyzovat statistická data. Podpoříme vaše sociální kompetence, jako jsou veřejná prezentace nebo práce v týmu. A v neposlední řadě vás seznámíme s řadou inspirativních lidí z univerzitního i mimouniverzitního prostředí.

Kde a jak se uplatníte?

V případě sociologie nejde o profesi s úzce vymezenou a jednoznačně danou náplní práce, což je dnes nepochybně výhodou. Absolventi a absolventky sociologie mohou vykonávat širokou paletu zaměstnání, která jsou klíčová pro fungování dnešní společnosti. Nacházejí uplatnění v soukromé sféře, veřejných institucích i v  neziskovém sektoru a:

 • jsou kvalifikovaní pro práci na výzkumných projektech
 • působí v marketingových a reklamních firmách
 • pracují v oblasti práce s lidmi (na personálních odděleních)
 • uplatňují se v médiích a kulturních institucích

Konkrétní pracovní pozice

 • Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice
 • HR specialista/specialistka
 • Datový analytik/datová analytička
 • Projektový manažer/projektová manažerka
 • Konzultant/konzultantka
 • Referent/referentka rozvoje a plánování ve veřejné správě
 • Žurnalista/žurnalistka

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou elektronického písemného testu v délce 30 minut, který prověřuje obecné předpoklady ke studiu a skládá se ze dvou samostatných částí: logické myšlení a verbální myšlení. Otázky v testu mají rozdílné bodové ohodnocení podle obtížnosti. Není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Obsah testu vychází z náplně středoškolského vzdělání.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč může získat v testu maximálně 100 bodů. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .