Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk a literatura - Polská filologie

Studijní programČeský jazyk a literatura
Specializace kombinaceČeský jazyk a literatura (maior)
Polská filologie (minor)
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Polská filologie

Studijní program v kostce

Chcete dobře mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie je rozvíjet a zdokonalovat jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech (komunikace, lingvistika, literatura, kultura, dějiny, reálie). Zde budete vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném a psaném projevu. Studiem vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Jako posluchači bakalářského studia už můžete navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Studijní program můžete realizovat v těchto variantách: completus (polská filologie jako samostatný program ukončený obhajobou bakalářské práce a SZZ), maior (polská filologie jako hlavní, první program, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ), minor (polská filologie jako vedlejší, druhý program, nepředpokládá se obhajoba bakalářské práce, probíhá pouze SZZ), maior se zaměřením na vzdělání (příprava na navazující magisterský program vedoucí k získání kvalifikace učitele, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ).

Co od vás očekáváme?

Nepožadujeme hlubší znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska. Předpokládá se alespoň minimální jazyková znalost polštiny natolik, aby student byl schopný porozumět běžnému mluvenému slovu.

Vyžadujeme však pozitivní přístup, odhodlání a chuť poznávat Polsko, polský jazyk a tamější kulturu.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • získáte znalosti stěžejních disciplín polské filologie
 • získáte přehled z oblasti literární teorie a dějin literatury, jazykovědy a jazykovědné slavistiky
 • poznáte odbornou terminologii týkající se studovaných disciplín
 • pochopíte rozdíly mezi polštinou a češtinou
 • osvojíte si základy překladu mezi polštinou a češtinou
 • poznáte aktuální jazykovou situaci v rámci slovanského areálu
 • dokážete definovat používané jazykovědné a literární termíny
 • osvojíte si myšlenkové operace nezbytné pro studium zaměřené na polskou filologii
 • absolventi varianty studijního programu maior se zaměřením na vzdělání získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie, zkušenosti z reflektovaných praxí
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování bakalářského studia se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • průvodce pro polskojazyčnou klientelu
 • lektor polského jazyka v jazykové škole
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Bez přijímací zkoušky.

Doporučuje se znalost základů polského jazyka (gramatiky a slovní zásoby na běžná a aktuální témata), orientace v polské kultuře a reáliích (kultura, literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. (zde mj.: „Úvodní studie – Tisíc let polského písemnictví“)
Krejčí, K.: Dějiny polské literatury. Praha 1953.
Topolski, J.: Historia Polski. Poznań 2000.
Řezník, M.: Polsko (Stručná historie států). Praha 2002.
Kadłubiec, K. (Red.): Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997.
Siatkowski, J., Basaj, M.: Słownik czesko-polski. Warszawa 2002.
Oliva, K.: Polsko-český slovník (I. a II. díl). Praha 1994.
Kowalska, M.: Polština nejen pro samouky. Praha 2010.
Tarajło-Lipowska, Z.: Mówię po polsku. Učebnice polštiny. Warszawa 2004.
Nowiński, K.: Polska. Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie. Warszawa 2008.

Periodika: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przekrój, Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Tygodnik Powszechny, Zeszyty Literackie aj.

Lze použít také aktuální informační materiály zveřejňované prostřednictvím internetu, např. www.poland.gov.pl aj.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.