Pracovní příležitosti

Přednosta / přednostka Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví LF OU

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 • přednosta / přednostka Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví LF OU

Předpokládaný pracovní úvazek:

 • FNO – minimálně 0,8
 • LF OU – minimálně 0,5

Předpokládaný termín jmenování na vedoucí pracovní místo:

 • 1/2024

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., DrSc.
 • vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) uznatelná dle platných mezinárodních smluv v ČR a platná dle legislativy ČR
 • pedagogická a publikační aktivita
 • bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti
 • aktivní znalost anglického jazyka výhodou

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém odborném vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
 • doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
 • přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit včetně publikační aktivity v odborných publikacích s impakt faktorem v posledních 5 letech
 • licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • reference minimálně dvou významných osob z oboru gynekologie a porodnictví
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte v termínu do 11. prosince 2023 do 14:00 hodin na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ing. Tereza Lyčková, MBA
Fakultní nemocnice Ostrava
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba