Pracovní příležitosti

Vedoucí katedry filozofie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího katedry:

 • výběrové řízení č. j. OU-104973/25-2022 – vedoucí katedry filozofie.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru;
 • jmenování profesorem nebo docentem, případně vědecká hodnost Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru;
 • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe;
 • publikační činnost v oboru;
 • schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VVŠ;
 • EU research level – R2 – Recognized, případně R3 – Established/R4 – Leading (research group);
 • organizační schopnosti;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb. (zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971; od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení).

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Předpokládaný termín zahájení výkonu funkce:

 • 1. listopadu 2022, popř. dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů soubor docx 4,03 MB;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled odborné publikační činnosti;
 • koncepce rozvoje katedry a studijních programů dle požadavků uvedených ve struktuře odpovídající příloze „Projekt rozvoje pracovištěsoubor pdf 0,05 MB;
 • čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 13. října 2022 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: . Výběrové řízení se bude konat 20. října 2022. Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.

Kontakt:

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
personální oddělení,
Ing. Dagmar Černeková
Reální 5,
701 03 Ostrava
e-mail: