Pracovní příležitosti

Vedoucí katedry romanistiky

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje následující výběrové řízení na obsazení místa vedoucího katedry:

 • výběrové řízení č. j. OU-66058/25-2020 – vedoucí katedry romanistiky.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru;
 • jmenování profesorem nebo docentem, případně vědecká hodnost Ph.D. (nebo ekvivalent) v oboru;
 • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe;
 • publikační činnost v oboru;
 • schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VVŠ;
 • organizační schopnosti;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb. (zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971; od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení).

Předpokládaný termín zahájení výkonu funkce:

 • 1. listopadu 2020, popř. dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled odborné publikační činnosti;
 • koncepce rozvoje katedry a studijních programů dle požadavků uvedených ve struktuře odpovídající příloze „Projekt rozvoje pracoviště“;
 • čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.;
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou vyzváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 13. října 2020 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu .

Kontakt:

e-mail: