Pracovní příležitosti

Přednosta / přednostka Ústavu patologie FN Ostrava

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 • přednosta / přednostka Ústavu patologie FN Ostrava

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru patologie
 • nástavbová specializovaná způsobilost vítána
 • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) v daném oboru
 • vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) v daném oboru, uznatelná dle platných mezinárodních smluv v ČR

  V posledních 12 měsících:
  • pedagogická aktivita
  • vědecko-výzkumná aktivita
  • publikační aktivita v odborných publikacích s impakt faktorem

 • bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
 • doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
 • licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
 • přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
 • reference minimálně dvou významných osob z oboru patologie
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

Přihlášky:

Přihlášky přijímá Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance do 13. července 2020.

Kontakt:

Ing. Ivana Heraltová, MBA
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba