Nejčastěji kladené otázky – přijímací řízení

Jakou formu maturity budete uznávat?

Ostravská univerzita nebude činit rozdíly mezi jednotlivými uchazeči dle „typu“ absolvované (udělené) maturity, považuje všechny „typy“ maturit za rovnocenné, nebude vyžadovat ústní část maturitní zkoušky z českého nebo cizího jazyka. Uchazeči, kteří dobrovolně absolvují ústní část zkoušky z českého nebo cizího jazyka, nebudou ze strany Ostravské univerzity v přijímacím řízení zvýhodněni.

Jak to bude s přijímacími zkouškami?

V návaznosti na současný epidemiologický stav v ČR jsou fakulty v některých případech nuceny modifikovat již schválené podmínky přijímacího řízení, z důvodu současné situace dochází na mnoha fakultách ke změnám vyhlášených termínů konání přijímací zkoušky, ale rovněž ke změnám podmínek přijímacího řízení u jednotlivých studijních programů. S výjimkou Fakulty umění, která má naplánované přijímací zkoušky na duben, budou přijímací zkoušky na všech ostatních fakultách probíhat v měsících květnu a červnu. V případě změny budete včas informováni.

Aktuální informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám na jednotlivých fakultách, včetně podrobných informací o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů, jsou zveřejňovány na stránkách přijímacího řízení každé fakulty (sekce Uchazeč → Přijímací řízení).

V případě dalších dotazů jsou vám k dispozici zaměstnanci našich studijních oddělení na jednotlivých fakultách, popřípadě naše Poradenské centrum nebo Centrum Pyramida.

Budou se přijímací zkoušky dělat doma online?

Přijímací zkoušky je možno konat za osobní přítomnosti uchazečů. Žádná z fakult OU tak v současné chvíli neplánuje obecně konat přijímací zkoušky distanční formou mimo prostory fakulty.

Např. Fakulta umění však uvádí možnost konání přijímací zkoušku distanční formou, a to v případě, že uchazeč uvede závažný důvod (nemoc, karanténa, uzavření hranic apod.), pro který se nemůže účastnit přijímací zkoušky v prezenční formě v řádném termínu.

Budou se promíjet přijímací zkoušky?

Fakulty nemohou na všech svých programech zrušit přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče, z kapacitních důvodů to není možné. V návaznosti na současný epidemiologický stav v ČR jsou však fakulty v některých případech nuceny modifikovat již schválené podmínky přijímacího řízení a dochází tak ke změnám obsahu přijímací zkoušky přímo u jednotlivých studijních programů. V praxi toto znamená, že u některých studijních programů může být upuštěno od původně vyhlášené přijímací zkoušky či její části, uchazeči mohou být přijati např. na základě doložení celkového průměru známek vysvědčení z předchozího studia.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty Ostravské univerzity mají odlišné požadavky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Důležité je sledovat aktuální informace k přijímacímu řízení, které jsou zveřejňovány na stránkách přijímacího řízení každé fakulty (sekce Uchazeč → Přijímací řízení), případně, v případě dotazů, kontaktovat příslušné studijní oddělení.

Jak to bude s talentovými/praktickými zkouškami?

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice a následným opatřením Vlády ČR a MZČR přistoupila Pedagogická fakulta OU ke zrušení všech praktických zkoušek, včetně náhradního termínu. U studijních programů realizovaných Pedagogickou fakultou, u kterých byla předepsána praktická zkouška z tělesné výchovy jako přijímací zkouška, nebo jako její část, je praktická zkouška z tělesné výchovy nahrazena Testem předpokladů ke studiu. Praktická zkouška v rámci přijímacího řízení pro Lékařskou fakultu zrušena nebude, nebude ale rovněž realizována i vzhledem k nemožnosti adekvátní přípravy uchazečů.

Talentové zkoušky na Fakultě umění zůstávají zachovány dle původních Podmínek pro přijetí, pokud uchazeč uvede závažný důvod (nemoc, karanténa, uzavření hranic apod.), pro který se nemůže účastnit přijímací zkoušky v řádném termínu, bude mu umožněno vykonat přijímací zkoušku distanční formou. Oprávněnost důvodu schvaluje prostřednictvím studijního oddělení FU děkan FU.

Bližší informace k přijatým změnám naleznete přímo na stránkách jednotlivých fakult v sekci Uchazeč → Přijímací řízení, případně, v případě dotazů, kontaktujte příslušné studijní oddělení.

Pokud je můj program bez přijímací zkoušky, znamená to, že jsem automaticky student?

Každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené zákonem o vysokých školách, Řádem přijímacího řízení Ostravské univerzity, případně další podmínky přijímacího řízení vyhlášené pro příslušný studijní program a obor fakultou. V případě, že je uchazeč ke studiu zvoleného studijního programu přijat, stává se studentem až po zápisu do studia.

Od kdy se plánuje prezenční výuka?

V rámci postupného rozvolňování opatření ve školství, které začalo dne 12. dubna, lze v následujícím období očekávat alespoň částečný návrat k omezené kontaktní výuce některých ročníků a studijních programů, stěžejní část výuky však bude nadále zachována ve stávajícím režimu online (distanční) formy výuky.

Jak probíhá výuka v době pandemie?

Výuka na Ostravské univerzitě probíhá převážně v online (distanční) formě. Studenti se ve většině případů nemohou účastnit kontaktní výuky, s ohledem na vládní opatření a specifika některých fakult nicméně existují výjimky, které se týkají především studentů Lékařské fakulty a Pedagogické fakulty a jejich praktické výuky.

Sníží škola poplatek za delší studium z důvodu pandemie?

Ostravská univerzita neplánuje obecně v následujícím období snížit poplatek za delší studium z důvodu pandemie, proti poplatku za delší studium však může student podat odvolání, rektor může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených v Příloze č. 3 ke Statutu OU.

Co je to sdružené studium, completus, specializace? Co znamená maior/minor?

Sdružené studium

Ve sdruženém studiu můžete studovat dva studijní programy najednou. Maior studijní program je pak hlavní studovaný program, jehož součástí je vždy vypracování závěrečné kvalifikační práce. K němu si můžete vybrat/“přidružit“ další studijní program, tzv. minor. Typické je toto studium pro bakalářské studijní programy „se zaměřením na vzdělávání“, které jsou předpokladem pro následné navazující magisterské studium Učitelství. Ale kombinovat můžete i jiné studijní programy – viz seznam všech dostupných kombinací na OU.

Na Ostravské univerzitě máme sdružené studium v tzv. symetrickém modelu – to znamená, že maior a minor jsou z hlediska počtu kreditů, které musíte získat, shodné, liší se pouze v tom, ve kterém studijním programu se rozhodnete vypracovat závěrečnou kvalifikační práci. Tento program je programem maior.

Completus

Některé studijní programy jsou označeny termínem completus, který nahradil dřívější pojem „jednooborové studium“. Toto označení znamená, že se budete věnovat studiu pouze jednoho programu.

Specializace

Specializace neboli studium se specializací je jeden ze studijních plánů, které můžete v rámci studijního programu studovat. Ne všechny studijní programy musí obsahovat specializace, ale pokud obsahují, tak kromě společného základu celého studijního programu studujete také jeho specifickou část. Informace o této specializaci máte potom uvedenou na diplomu. Příkladem může být na OU třeba Učitelství pro střední školy, kdy si jako specializaci vybíráte konkrétní kombinaci dvou aprobací (např. Matika-Fyzika). Nebo studijní program Historie, kdy si můžete vybrat buď studovat historii jako takovou, nebo si vybíráte specializaci na Hospodářské a sociální dějiny nebo specializaci Kulturní dějiny.

Mohu v průběhu studia zaměnit maior s minorem?

Výměna maioru za minor je možná pouze na základě přijímacího řízení.

Pokud se rozhodnu v průběhu studia vyměnit maior za minor, mohu to udělat pouze přes přijímací řízení. Bude mé předchozí studium považováno za neúspěšně ukončené? Budou mi uznány všechny předchozí úspěšně absolvované předměty do nového studia? I ty, které jsem měl ukončené známkou E?

Chce-li student v průběhu studia změnit maior za minor, tj. změnit téma závěrečné práce tak, aby souviselo s aktuálně přidruženým studijním programem (tj. nikoliv s aktuálně studovaným studijním programem), lze tuto situaci řešit tzv. „přestupem“, tj. postupem, kdy fakulta studenta přijme do druhého studijního programu (v souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení a zpravidla bez nutnosti skládat přijímací zkoušku), uzná předchozí vykonané studijní povinnosti (s výjimkou předmětů ukončených známkou E) a zařadí jej do příslušného ročníku studia, přičemž student zanechá studia v aktuálně studovaném studijním programu. Toto zanechané studium bude považováno za neúspěšně ukončené.

Kdy budou dny otevřených dveří? Na kterých budovách budou probíhat a v jakém časovém rozmezí?

Dny otevřených dveří na naší univerzitě již proběhly, ale to neznamená, že byste o něco přišli. Nestihli jste naše letošní online akce? Nevadí, aktuální informace o dnech otevřených dveří, přednášky a videa z nich, si můžete prohlédnout i teď na stránkách Ostravské univerzity - https://studujostravskou.osu.cz/ nebo přímo v odkaze: Dny otevřených dveří.

Do kdy se mohou podávat přihlášky?

Přihlášky ke studiu se podávají na všech fakultách univerzity do 15. března 2021.

V případě, že by se některá z fakult rozhodla termín pro podávání přihlášek prodloužit, dala by o tom vědět v sekci „Aktuality“ či v sekci „Přijímací řízení“ na svých webových stránkách.

Kdy je poslední možnost zaplatit přihlášku? Je termín ukončení přijímání přihlášek totožný s termínem, kdy musí dojít platba? Případně do kolika dní musí platba přijít?

Den ukončení lhůty pro podání přihlášek je poslední možností zaplatit přihlášku. V rámci řádného přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2021/2022 se zpravidla jedná o 15. března 2021. Pokud má platební příkaz k úhradě poplatku za přijímací řízení, případně jiný relevantní doklad, datum po dni ukončení lhůty pro podání přihlášek, považuje univerzita přihlášku za nezaplacenou a ukončuje přijímací řízení takového uchazeče. Univerzita počítá s tím, že den úhrady poplatku za přijímací řízení není totožný se dnem připsání zaplacené částky na účet univerzity, tj. čeká na doručení platby přibližně 5 pracovních dnů.

V případě, kdy fakulta prodlužuje termín pro podávání přihlášek nebo vypisuje dodatečné přijímací řízení, tzv. 2. kolo, nastavuje i nové termíny pro podání přihlášek. Termín v tomto případě naleznete ve vyhlášení tohoto přijímacího řízení na webových stránkách v sekci „Aktuality“ či v sekci „Přijímací řízení“ na příslušné fakultě.

Podávám si na fakultu více přihlášek. Musím u všech vykonat samostatnou přijímací zkoušku?

Obecně platí, že každá přihláška znamená samostatné přijímací řízení. Přijímací zkouška není vždy nutnou součástí přijímacího řízení, proto může dojít k situaci, kdy v rámci jednoho přijímacího řízení má uchazeč přijímací zkoušku a v rámci jiného nikoli. Pokud je přijímací zkouška součástí přijímacího řízení a uchazeč podal více přihlášek, tak musí zpravidla vykonat přijímací zkoušku v každém přijímacím řízení. Konkrétní podmínky a informace o obsahu a formě přijímací zkoušky jsou zveřejněny u jednotlivých studijních programů/oborů příslušné fakulty (sekce Podmínky přijímacího řízení).

Existují však situace, kdy jsou výsledky jedné přijímací zkoušky započteny do jiného přijímacího řízení, např. na Filozofické fakultě, kdy si uchazeč podává přihlášku ke studiu na různé kombinace s např. ruskou filologií, je tedy účastníkem několika řízení, ale přitom z ruštiny koná pouze jednu přijímací zkoušku.

Na Lékařské fakultě, pokud má uchazeč podáno několik přihlášek ke studiu v rámci nelékařských zdravotnických oborů, je na přijímací zkoušku pozván pouze jednou, přičemž obdrží celou sadu testů najednou a pak jsou mu body z jednotlivých testů přičteny ke všem oborům, jež mají v požadavku na přijetí daný test.

Pokud se uchazeč hlásí ke studiu na Pedagogickou fakultu na více programů se stejnou přijímací zkouškou, znamená to konání jen jedné zkoušky a její výsledek je zapsán všude, kde je zkouška předepsaná.

Musím při podání více přihlášek platit každou zvlášť?

Každá podaná přihláška, která má předepsán poplatek za přijímací řízení (to uchazeč pozná podle vygenerování platebního předpisu po podání přihlášky), se musí uhradit samostatně. Každá přihláška má svůj jedinečný specifický symbol pro platbu.

Bude realizováno dodatečné přijímacího řízení, tzv. 2. kolo přijímacího řízení?

Pokud není naplněn maximální počet přijatých uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení, vypisují některé fakulty dodatečná řízení. Většinou se tak děje od konce května do konce srpna. Informace o případném vypsání 2. kola přijímacího řízení naleznete v sekci „Aktuality“ či v sekci „Přijímací řízení“ na webových stránkách příslušné fakulty.

Jaký je počet uchazečů na jednotlivé studijní programy/obory?

Počet uchazečů na jednotlivých studijních programech/oborech je možné dohledat ve výsledcích přijímacího řízení z předchozích let, tyto jsou k dispozici na webové stránce Výsledky přijímacího řízení → Fakulta → Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v jednotlivých letech.

Kolik přijímáte studentů do jednotlivých studijních programů/oborů?

Počty studentů přijímaných na jednotlivé studijní programy/obory jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů/oborů v Podmínkách pro přijetí ke studiu.

Organizuje fakulta nějaké přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Fakulty přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nenabízejí.

Vydává fakulta nějaké své modelové otázky k přijímacím zkouškám?

Každá fakulta zveřejňuje ukázky vzorových testů k jednotlivým programům/oborům, které najdete při dodržení následujícího postupu: Uchazeč → Naše studijní programy a obory → Konkrétní program/obor → Přijímací řízení (v pravém sloupci) → Vzorový test.

Fakulty zveřejňují na webových stránkách v sekci výsledky přijímacího řízení vzorové testy.

Např., Lékařská fakulta tyto informace zveřejňuje na webových stránkách na odkaze Výsledky přijímacího řízení. Dále pak má fakulta u každého oboru uveřejněnou ukázku přijímacího testu.

Další příklad, Filozofická fakulta zveřejňuje testy z minulých let na webových stránkách v sekci výsledky PŘ – Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (fakulta má u každého programu uveřejněn ukázkový test), na odkaze Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů.

Jsem již pozván/a k přijímací zkoušce, ale studium na OU jsem si rozmyslel/a. Vrátíte mi poplatek za PŘ?

Pakliže je uhrazen poplatek za přijímací řízení a uchazeč/ka je pozván/pozvána k přijímací zkoušce, není již možné vrátit poplatek za přijímací řízení.

Podal/a jsem si přihlášku na chybnou formu studia, chtěl/a jsem na kombinované studium, ale zvolil/a jsem prezenční, můžete mi přihlášku změnit? Můžu ještě upravit svou přihlášku?

Na každou formu studia je třeba podat si samostatnou přihlášku. Převod mezi přihláškami nebo formami studia není možný. Za podání přihlášky je plně zodpovědný uchazeč. V případě, že se toto stalo, musí uchazeč podat novou přihlášku na správnou formu.

V případě, že je vyžadováno k přihlášce lékařské potvrzení, existuje formulář pro toto potvrzení? Jak a kdy jej mám poté doručit na univerzitu?

Formulář lékařského potvrzení je specifikován či k dispozici ke stažení u jednotlivých studijních programů/oborů.

Lékařské potvrzení se zpravidla osobně předává při zápisu do 1. ročníků, případně je na webových stránkách k přijímacímu řízení jednotlivých studijních programů/oborů uveden jiný postup.

Výjimka je na Fakultě umění, kde pro bakalářský a navazující magisterský obor Zpěv je požadováno foniatrické vyšetření, které nesmí být starší 14 dnů, a uchazeč je předá zkušební komisi. Tuto informaci má uchazeč uvedenou v pozvánce k přijímací zkoušce a také v dalších informacích na webu u příslušného oboru.

Je předchozí vzdělání relevantní pro podání přihlášky na konkrétní studijní program/obor?

Pro samotné podání přihlášky předchozí vzdělání relevantní není, pro přijetí ke studiu již být může. Některé studijní programy/obory – zejména tzv. navazující magisterské předpokládají předchozí vzdělání ve stejném či obdobném studijním programu/oboru. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách u příslušného studijního programu/oboru.

Přihlížíte u přijímacího řízení ke studijnímu průměru, příp. k výsledku maturitní zkoušky?

Některé studijní programy/obory tyto skutečnosti zohledňují. Informace vždy naleznete u příslušného studijního programu/oboru (v sekci Podmínky přijímacího řízení).

Zohledňuje Ostravská univerzita v rámci PŘ výsledky SCIO testů?

Je to častá otázka uchazečů, ale ne, SCIO testy na Ostravské univerzitě neuznáváme. Všechny přijímací testy jsou vytvářeny zvlášť. Na Pedagogické fakultě se můžete setkat s Testem všeobecných studijních předpokladů, avšak i ten je vytvořen fakultou k ověření znalostí uchazeče.

Z jakých předmětů musím maturovat, abych se mohl/a přihlásit na obor XY?

Podstatné je úspěšné vykonání přijímací zkoušky a splnit všechny podmínky přijímacího řízení.

U některých studijních programů/oborů může být výhodou maturita z vybraných předmětů, protože je to například součástí možnosti prominutí přijímací zkoušky. Více informací u příslušného studijního programu/oboru.

Mám maturitní vysvědčení ze zahraniční střední školy. Mohu se přihlásit na Ostravskou univerzitu?

Ano, můžete se přihlásit, pro přijetí je však třeba zpravidla doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání.

V případě pokud máte osvědčení o Evropské maturitě (European Baccalaureate), tak je toto osvědčení automaticky považováno za doklad rovnocenný českému vysvědčení o maturitní zkoušce, získanému na základě maturitní zkoušky na gymnáziu. Nebo jedná-li se o jiné mezinárodní závazky České republiky.

Uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení o základním, středoškolském či vyšším odborném vzdělání v ČR je v kompetenci příslušného krajského úřadu dle místa pobytu žadatele a odvolacím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ostravská univerzita jako nositelka institucionální akreditace má právo řešit otázku uznání zahraničního středoškolského vzdělání samostatně. Uchazeč se má obrátit na studijní oddělení příslušné fakulty. Uznávání je v kompetenci rektora univerzity.

Z čeho se mám připravovat k přijímacím zkouškám, je doporučena nějaká literatura?

Konkrétní informace o případné doporučené literatuře naleznete u jednotlivých studijních programů/oborů.

Kdy mám dokládat maturitní vysvědčení a diplom, abych byl/a přijat/a?

Maturitní vysvědčení nebo diplom se zpravidla dokládá při zápisech do 1. ročníku.

Tyto informace naleznete na webových stránkách OU/fakulty u příslušného studijního programu/oboru (sekce Podmínky přijímacího řízení).

Budu platit za studium? Vybírá Vaše škola školné? Jaká je částka za delší studium na vaší škole? Je mi více než 26 let. Budu platit za studium? Kolik se platí za studium v kombinované formě?

Výše poplatku za studium vyměřovaného studentovi, který ke dni vzniku konkrétní poplatkové povinnosti překročil standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok:

  1. o méně než 6 měsíců, činí 22 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;
  2. o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců, činí 28 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;
  3. o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců, činí 34 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;
  4. o 18 měsíců a více, činí 40 000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia.

Mám odstudováno X let na vysoké škole XY, ale ve studiu na zmiňované škole nechci pokračovat. Jak mohu přestoupit na Ostravskou univerzitu?

Student může studovat na OU na základě řádného přijímacího řízení, přestupy nejsou umožněny.

Mohu změnit studijní program/obor po podání přihlášky nebo během studia?

Přestupy mezi programy/obory ani mezi formami studia nejsou na OU možné ani v rámci přijímacího řízení, ani během studia. Student může být přijat pouze na studijní program/obor, na který se přihlásil a úspěšně vykonal přijímací zkoušku.

V průběhu studia může student změnit studovaný program/obor jedině tak, že si na jiný program/obor podá přihlášku a na základě úspěšného přijímacího řízení je přijat.

Studoval jsem na jiné vysoké škole, kdy a jak si mohu nechat uznat předměty?

Dle platného Studijního a zkušebního řádu OU (článek 22) může děkan – po vyjádření garanta předmětu nebo garanta studijního programu - uznat, s výjimkou státní závěrečné zkoušky, předměty absolvované z předchozího nebo souběžného studia na vysokých školách v České republice nebo v zahraničí v případě, že neuplynulo více než pět let od ukončení předchozího studia.

Neudělal jsem maturitu v květnovém/červnovém termínu, mohu nastoupit do studia, když udělám maturitu v září?

Informace naleznete na webových stránkách OU/fakulty v sekci Přijímací řízení v obecné části nebo u příslušných studijních programů/oborů, případně kontaktujte studijní oddělení dané fakulty.

Obecně platí, že přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který má mj. úspěšně vykonanou maturitní zkoušku. Uchazeč, po kterém je požadováno předložení maturitního vysvědčení, a který ve stanoveném termínu tohoto předložení ještě nemá úspěšně vykonanou maturitní zkoušku, může požádat o přerušení řízení o přijetí ke studiu na dobu nezbytně nutnou, zpravidla do termínu konání opravného termínu maturitní zkoušky v září. Fakulty vycházejí vstříc, např.:

Přírodovědecká fakulta nabízí těmto uchazečům náhradní termín zápisu, o který si uchazeči mohou požádat.

Mohu nastoupit do navazujícího magisterského studia, když dělám v bakalářském studiu státnice v srpnovém termínu?

Obecně platí, že uchazeč, po kterém je požadováno předložení bakalářského diplomu, a který ve stanoveném termínu tohoto předložení ještě nemá úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkoušku, může požádat o přerušení řízení o přijetí ke studiu na dobu nezbytně nutnou, zpravidla do termínu konání termínu státní závěrečné zkoušky v srpnu. Informace naleznete na webových stránkách OU/fakulty v sekci Přijímací řízení v obecné části nebo u příslušných studijních programů/oborů, případně kontaktuje studijní oddělení dané fakulty.

Kdy budou zveřejněny výsledky testů a kdy se dozvím, jestli jsem přijat/a?

Sledujte harmonogram přijímacího řízení na webových stránkách OU/fakulty v sekci přijímací řízení v obecné části nebo u příslušných studijních programů/oborů.

V rámci informací má každá fakulta zveřejněn termín zasedání komise pro přijímací řízení a rámcový termín pro zveřejnění výsledků na webu OU. Musíte vyčkat na písemné rozhodnutí děkana o (ne)přijetí ke studiu doručené poštou, případně do datové schránky (pokud je uvedena jako způsob doručování).

Jak postupovat při odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí do studia?

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Písemné odvolání proti tomuto rozhodnutí se podává k děkanovi příslušné fakulty.

Odvolacím správním orgánem je rektor. Na webových stránkách je v sekci přijímacího řízení dostupný také příslušný formulář pro odvolání.

Zpravidla je součástí odvolání ověřená kopie dokladu požadovaného stupně vzdělání.

Jak je organizována výuka v kombinované/distanční formě studia – které dny probíhá a jak často za semestr?

Kombinovaná forma studia probíhá na fakultách/katedrách v různé dny. Bližší informace o jednotlivých studijních programech/oborech můžete nalézt buď na webových stránkách v sekci Přijímací řízení u příslušných studijních programů/oborů nebo napište kontaktní osobě uvedené u příslušného studijního programu/oboru.Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2023