Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogické studium speciální pedagogiky pro absolventy VŠ s pedagogickým zaměřením
Fakulta / organizační jednotka:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU),
Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Učitelé a další pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Doba trvání / hodinová dotace:272 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Anotace:Jde o rozšiřující vysokoškolské učitelské studium o obor „speciální pedagogika“, které je určeno učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům ve školách se speciálním vzděláváním. V průběhu studia je povinná specializace: vzdělávání žáků s mentálním postižením a dále výběr jedné ze čtyř povinně-volitelných specializací, a to: vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků nadaných, vzdělávání žáků s poruchami chování a s projevy rizikového chování, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením a vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami (viz příloha učebního plánu). Posluchač volí jednu specializaci.
Způsob ukončení studia:závěrečná komisionální zkouška ze speciální pedagogiky, povinné specializace, povinně-volitelné specializace a obhajoba koncepce inkluzivního vzdělávání
Výstupní doklad:osvědčení o pedagogické způsobilosti pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy učitelských magisterských programů, popř. neučitelských magisterských programů s doložením ukončeného pedagogického studia.
Přihlášky:Elektronická přihláška
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + písemní doložení pedagogické kvalifikace. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Program bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:po naplnění požadované kapacity programu
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,48 MB