Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno učitelům aprobovaným pro výuku předmětu dějepis na 2. stupni základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět dějepis na střední škole.
Doba trvání / hodinová dotace:2 roky (200 hodin)
Cena:18.000,- Kč za celé studium (při nižším počtu účastníků než 10 bude cena adekvátně navýšena)
Forma:prezenční
Organizace studia:individuální konzultace s vyučujícím
Číslo akreditace:MSMT-37738/2014-1-991 (DVPP)
Garantující odborná katedra:Katedra historie (Filozofická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Pedagogický poradce:prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je poskytnout aprobovaným učitelům 2. stupně základních škol, kteří mají zájem rozšířit si svou aprobaci v oboru historie pro 3. stupeň (SŠ), možnost rozšíření odborných znalostí a dovedností. Úroveň jejich kompetence by měla být v závěru studia srovnatelná s absolventy prezenční formy magisterského studia historie určeného pro učitele středních škol. Dvouleté studium historie vychází z programu prezenční formy magisterského studia historie a zprostředkovává studentům výuku části povinných a specializovaných předmětů povinně-volitelných či výběrových, dále doplňující studium těch předmětů oboru historie, v nichž jsou požadavky na absolventa magisterského studia pro SŠ vyšší než na absolventa (magisterského) studia pro ZŠ. Forma výuky (přednáška, seminář, praktická cvičení, individuální konzultace, samostudium na základě zadané literatury, resp. kontaktu prostřednictvím elektronických médií) bude zvolena vyučujícím podle charakteru probíraného tématu. Rozšiřující studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb..
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Filozofická fakulta OU
katedra historie
Reální 5
70103 Ostrava
Přijímací řízení:bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia
Uzávěrka přihlášek:20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Martiníková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia (IS Stag)