Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Historie a kultura anglicky hovořících zemí
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Senioři
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry: září/říjen 2022 – květen/červen 2024, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za 1. rok se platí při podání přihlášky. Platba za 2. rok bude inkasována v letním semestru 1. ročníku.
Min. počet studujících: 70
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní v úterý, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je seznámit frekventanty s historickým vývojem i současnou situací v anglicky hovořících zemích s důrazem na Velkou Británii a Spojené státy americké. Účastnící se seznámí z důležitými historickými milníky, které formovaly vybrané země, jako např. průmyslová revoluce, 2. světová válka, americká válka za nezávislost nebo občanská válka, objeví kouzla krajiny a nahlédnou do tajů britské a americké politiky, multikulturalismu či literatury.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Bc. Petra Valošková
Vyučující:Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.,
Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.,
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.,
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:I. Blok Historie a kultura Velké Británie:

1. a 2. semestr
vyučují doc. Kopecký a dr. Beneš

Témata:
 1. Příroda a krajina Velké Británie (zeměpis, klimatické změny atp.)
 2. Vzestup a pád Britského impéria
 3. Průmyslová revoluce v souvislostech
 4. Britský parlament na cestě k demokracii (chartisté, sufražetky atp.)
 5. Mnichov, Churchill a Bitva o Británii
 6. Rozpojování Spojeného království (devoluce a nacionalismy)
 7. Bývalé britské kolonie po rozpadu impéria: Austrálie, Indie, Karibik
 8. Multikulturní Británie: migrace, kulturní prolínání, náboženství
 9. Postavení žen v průběhu moderních britských dějin
 10. Cenzura v britské kultuře a literatuře
 11. Dystopická, utopická a invazní literatura v Británii
 12. Nejen Shakespeare: vývoj britského dramatu
II. Historie a kultura USA

3. a 4. semestr
vyučují dr. Holešová a doc. Kolář

Témata:
 1. Amerika je... – co to znamená být Američanem, státní symboly, důležité momenty, které formovaly národ
 2. Amerika jako multikulturní společnost – majoritní společnost i etnické minority
 3. Kulturní geografie USA – regionální diverzita
 4. Od Deklarace nezávislosti po Donalda Trumpa – proměny americké politiky
 5. Specifické rysy americké literatury
 6. Literární toulky Spojenými státy
 7. Multikulturní charakter americké literatury
 8. Z okraje do hlavního proudu: Americká židovská literatura
 9. Americká alternativní kultura jako vyjádření protestu proti falešným středostavovským hodnotám Ameriky