Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Čeština pro cizince (300 hodin) / Czech for Foreigners (300 Hours)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o studium na Ostravské univerzitě, popřípadě vysokých školách v České republice
Doba trvání / hodinová dotace:dvousemestrální kurz (září – květen), datum zahájení výuky: druhá polovina září, datum ukončení výuky: konec května (celkem 300 hodin)
Cena:65.000,- CZK
Forma:prezenční
Organizace studia:150 hodin / semestr (cca 12 hodin týdně); výuka probíhá v zimním semestru (září – prosinec) a letním semestru (únor – květen)
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Anotace:Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o češtinu jako cizí jazyk. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvuková a grafická rovina, slovní zásoba a mluvnice; fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby, odborná slovní zásoba a akademická komunikace), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování studentů s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Způsob ukončení studia:písemná a ústní zkouška: úroveň B1 (dle SERR)
Výstupní doklad:Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání; znalost češtiny na úrovni A1 (viz popis níže); znalost angličtiny na úrovni B1 (mediační jazyk)

Uchazeč by měl disponovat znalostí českého jazyka na začátečnické úrovni odpovídající kategoriím A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk pouze pro vysvětlování komplikovaných témat; výuka v kurzu ale probíhá pouze v českém jazyce.
Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí studium, vysvětlit motivaci pro studium daného programu apod. Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod.

Jazyková kompetence (prerekvizita) tak odpovídá například obsahu učiva učebnic:
Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 1: Praha: Akropolis. (úroveň A1)
Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 2: Praha: Akropolis. (úroveň A1/A2)
Přihlášky:online forma (e-přihláška ke studiu)
od 1. ledna do 31. května
Kontakt / další informace:Mgr. Lenka Krahulcová
Vyučující:interní a externí vysokoškolští učitelé (bohemisté) FF OU s dlouholetou zkušeností výuky cizinců za využití efektivních výukových metod
Další informace:Vízum – protože se jedná o intenzivní dvousemestrální kurz v rámci celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, uchazeč může požádat o studijní vízum (dlouhodobý pobyt za účelem studia).

Dotazy týkající se víza, ubytování, pojištění, přijímací řízení, nostrifikace apod. směřujte na poradkyni pro zahraniční studenty Bc. Lucii Linhartovou, e-mail .