Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – distanční forma studia
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou všichni kvalifikovaní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří vyučují nebo budou vyučovat předměty Informatika, Výpočetní technika, Informační technologie a další předměty z oblasti informatiky a ICT na 2. stupni ZŠ a SŠ.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry/324 hodin
Cena:18 000 Kč/akademický rok (36 000 Kč celkem)
Forma:distanční
Organizace studia:
 1. Poskytování výukových materiálů
  Materiály, připravené jednotlivými vyučujícími (podle metodiky pro kombinovanou a distanční formu studia), jsou poskytovány studentům následujícími způsoby:
  Materiály budou pro studenty umístěny na intranetu OU. Budou strukturovány do jednotlivých modulů, z nichž každý obsahuje výkladovou část, otázky a úkoly, popř. korespondenční úkoly. Tyto úkoly studenti vypracovávají během semestru a zasílají v dohodnutých termínech k vyhodnocení a připomínkování vedoucímu kurzu.
  Kromě výše uvedených (základních) studijních materiálů bude studentům nabídnut seznam doporučené a rozšiřující literatury, kterou mohou studenti ke studiu daného předmětu využít.
 2. Komunikace
  Nejčastější formou komunikace bude elektronická pošta. Komunikace skrze elektronickou poštu bude využívána se všemi níže uvedenými kategoriemi. Poskytování informací – komunikace v kombinované formě se uskutečňuje:
  Se sekretariátem Centra celoživotního vzdělávání PřF OU.
  S pedagogickým poradcem rozšiřujícího studia (RS) v činnostech organizačně technických, ale i pedagogických.
  S tutory jednotlivých předmětů v tutoriálech.
  Se studenty téhož RS (osobně na tutoriálech nebo in line na diskusích v rámci distanční části studia).
  Veškeré informace budou studentům zasílány e-mailem a zároveň umísťovány na elektronické nástěnce katedry. Studenti však budou mít možnost využít klasické prezenční konzultace.
 3. Tutoriály
  Na začátku studia bude organizován vstupní tutoriál, který bude zaměřen na seznámení studentů s obsahem a organizací studia a s požadavky jednotlivých vyučujících. Kromě úvodního tutoriálu budou podle potřeby jednotlivých předmětů realizováno 2 – 5 tutoriálů. Průběžné tutoriály budou zaměřeny na diskusi k otázkám studijní opory a k řešení korespondenčních úkolů. Závěrečný tutoriál bude věnován hodnocení organizace, obsahu a formy daného předmětu. Harmonogram jednotlivých tutoriálů obdrží studenti před zahájením semestru.
 4. Korespondenční úkoly
  Ke každému předmětu, obdrží studenti od vyučujícího zadání korespondenčních úkolů včetně harmonogramu zpracování a odevzdání vyučujícím. Počet korespondenčních úkolů za jeden předmět se bude pohybovat v rozmezí 2 – 7. Každý korespondenční úkol bude vyučujícím opraven, komentován, hodnocen, popř. zaslán zpět k opravě. Úkoly si vyučující budou uchovávat po celý semestr, nejméně však do udělení zápočtu či vykonání zkoušky.
 5. Vykonání zkoušky
  Zkoušky a zápočty se v kombinované nebo distanční formě konají zásadně prezenční formou podle Harmonogramu činností PřF OU. Součástí hodnocení bývá kvalita vypracování korespondenčních úkolů.
 6. Používaný LMS:
  Moodle
Číslo akreditace:MSMT-525/2022-5-19
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele informatiky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat předmět Informatika a obsahově jemu podobné předměty na 2. stupni ZŠ a SŠ.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:Absolventi studia získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

E-přihlášku vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Centrum CŽV, PřF OU
Gabriela Peroutková
Chittussiho 10
71000 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:pracovníci katedry informatiky a počítačů PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Aplikace a cloudové služby
Úvod do informatiky a logiky
Algoritmizace a úvod do programování
Informační systémy ve školách
Základy hardwaru a výpočetní techniky
Moderní trendy v IT
Základy programování
Základy rastrové grafiky
Didaktika informatiky I
Základy operačních systémů a počítačových sítí
Objektové programování
Vektorová grafika
Didaktika informatiky II
Webové služby
Seminář k závěrečné práci I
Robotika
Využití ICT při projektovém vyučování
Databáze
Seminář k závěrečné práci II
Obhajoba závěrečné práce
Závěrečná zkouška