Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Čeština pro cizince (260 hodin) / Czech for Foreigners (260 Hours)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o studium na OU a VŠ v ČR
Doba trvání / hodinová dotace:semestrální kurz (září 2019–leden 2020)
datum zahájení výuky: 16. 9. 2019
(celkem 260 hodin)
Cena:33.000,- CZK
Forma:prezenční
Organizace studia:4 hodiny / denně (20 hodin / týdně)
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Pedagogický poradce:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Anotace:Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o češtinu jako cizí jazyk. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvuková a grafická rovina, slovní zásoba a mluvnice; fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování studentů s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Způsob ukončení studia:písemná a ústní zkouška: úroveň A2 (dle SERR)
Výstupní doklad:Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání;
zájemce je v den podání přihlášky v posledním ročníku střední školy
Přihlášky:online forma (e-přihláška ke studiu)
Přijímací řízení:Kurz bude realizován při minimálním počtu 8 studentů (max. počet přijatých 12; v případě vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Uzávěrka přihlášek:21. 6. 2019
Kontakt / další informace:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Způsob platby:bankovním převodem
Vyučující:interní a externí vysokoškolští učitelé (bohemisté) FF OU s dlouholetou zkušeností výuky cizinců za využití efektivních výukových metod