Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Meteorologická měření včera a dnes
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Seznámení účastníků kurzu se základními typy meteorologických stanic a jejich přístrojového vybavení, zpracování dat a možnosti kontroly jejich kvality, vizualizace naměřených dat pro veřejnost. Srovnání současných automatických meteorologických stanic s historickými manuálními stanicemi, historický časoprostorový přehled vývoje meteorologických pozorování a měření se zaměřením na oblast severní Moravy a Slezska.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:Mgr. Miroslav Řepka
Plán studia / rámcový harmonogram:Přednáška je rozdělena do několika částí a zaměřuje se zejména na území spravované pobočkou ČHMÚ Ostrava. V úvodu jsou zmíněna nejstarší systematická meteorologická pozorování a měření a rozvoj pozorovací meteorologické sítě na severní Moravě a ve Slezsku. Další část se věnuje současnému rozdělení meteorologických stanic na jednotlivé typy a jejich přístrojové vybavení. Třetí část řeší příjem a zpracování naměřených dat a v poslední jsou ukázky vizualizace dat na webovém portále ČHMÚ. Součástí jsou i „živé“ ukázky historických a současných přístrojů pro měření vybraných meteorologických prvků.