Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Tvorba předpovědí počasí
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Účastníci kurzu se seznámí se základními principy a metodami tvorby předpovědí počasí. Pozornost nebude věnována jen samotnému sestavování různých typů a druhů předpovědí, ale zaměříme se i na vše co předchází této závěrečné syntetické práci. Projdeme téměř vše, co hraje určitou roli v rozhodování meteorologů při vytváření si konkrétní představy následného vývoje počasí, např. vývoj počasí v nedávné minulosti nebo jeho aktuální stav se všemi možnými druhy měření a pozorování. Součástí, tohoto kurzu, bude náhled jednak do klasických metod tzv. synoptické meteorologie rozvíjející empirický přístup odvozený od získaných pozorování a zkušeností, a jednak do objektivních předpovědních metod založených na složitých a technicky náročných zpracováních dat využívajících tzv. superpočítače, jejichž cílem je popis a přiblížení vývoje nejdůležitějších známých dějů v atmosféře v průběhu času. V úvahu vezmeme i vliv v podstatě chaotického chování atmosféry, jež do značné míry limituje předpověditelnost jejich budoucích stavů a v neposlední řadě to souvisí také s úspěšností předpovědí počasí. Dotkneme se také srozumitelnosti současných předpovědí počasí, probereme nejrůznější formy interpretace předpovědí.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Roman Volný
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude prezentace základních principů a metod tvorby předpovědí počasí, včetně základních způsobů získávání, analýzy, verifikace a následného zpracování používaných meteorologických dat. Součástí kurzu budou také ukázky interpretačních metod samotných předpovědí počasí prostřednictvím např. klasických médií (televize, rozhlas), webů zaměřených na počasí a jeho předpověď a v neposlední řadě také formou tzv. nových médií, čímž máme na mysli např. sociální sítě (Facebook, Twitter, Youtube atd.).