Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Změna klimatu
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Seznámení účastníků kurzu se základními projevy, principy a příčinami změny klimatu. Prezentace zapojení ČR do mezinárodní spolupráce na úrovni pozorování a zpracování klimatologických dat i přípravy strategických adaptačních dokumentů a zapojení Českého hydrometeorologického ústavu v těchto aktivitách. Význam a hodnocení mezinárodní spolupráce v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (Kjótský protokol, Pařížská dohoda), hodnocení aktuálního klimatu, extrémní projevy změny klimatu u nás, projekce klimatu pro nejbližší desetiletí a možnosti průběžného hodnocení jeho změn v souladu s Národním adaptačním plánem ČR. Trendy v měření klimatických charakteristik (automatizace a crowdsourcing), automatizace kontroly a doplňování vstupních dat, jejich homogenizace a možnosti využití pro konstrukci klimatických scénářů.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude prezentace základních principů změny klimatu a mezinárodní spolupráce v oblasti hodnocení projevů a dopadů změny klimatu. Součástí bude ukázka tvorby a správy klimatického záznamu ČR, prezentace projevů změny klimatu v ČR. Znalost aktuálních trendů vhodně rozšiřuje spektrum znalostí vhodné pro vyučující na všech stupních.