Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé Přírodopisu a Dějepisu na ZŠ, učitelé Biologie a Dějepisu na SŠ a talentovaní studenti SŠ se zájmem o biologii a dějepis. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Vývoj člověka je ve středoškolském pojetí výuky často prezentován jako trojstupňový proces probíhající od nejstarší lidské formy, tzv. člověka zručného (Homo habilis) přes pokročilejší stupeň – člověka vzpřímeného (Homo erectus) až po moderní lidský druh, člověka moudrého (Homo sapiens). Ve skutečnosti však byl vývoj člověka mnohem komplikovanější, jak o tom svědčí velké množství nových objevů a poznatků a stále složitější výzkumné metody, které poodhalují naši minulosti v dříve nevídaných detailech. Hlavním cílem kurzu bude představení současného pohledu na evoluční vývoj člověka a jeho možných variant se zvláštním zaměřením na minulost člověka moderního, včetně molekulárně genetických poznatků. Kurz bude veden frontálně formou výkladu s využitím audiovizuální techniky a replik nejvýznamnějších fosilií a artefaktů. Využity budou rovněž aktivizující prvky, především diskuze s účastníky.
Tematické celky:
  • vznik rodu Homo na konci pliocénu
  • nejstarší vrstva fosilně doložených druhů člověka ze spodního pleistocénu
  • globální diverzifikace lidských forem ve spodním pleistocénu
  • pokročilejší druhy člověka ve středním pleistocénu
  • moderní lidské formy ve svrchním pleistocénu
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude představit učitelům aktuální pohled na fylogenezi člověka. Informace lze využít nejen ve výuce biologie na středních školách a základních školách.