Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:učitel, ředitel, pedagogický pracovník mateřské školy
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:25.000 Kč za každý semestr studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách OU v Ostravě. 6 hod přímé výuky po 13 týdnů v každém semestru, celkem 2 semestry; kontaktní výuka podle individuálních potřeb studujícího, konzultace, semináře, workshopy

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Anotace:Kurz vytváří základy kompetencí k teoretické a výzkumné činnosti. Studující získají orientaci ve vzdělávacích a výchovných otázkách dítěte předškolního věku, ale také dítěte od narození do tří let a dítěte s odloženou školní docházkou. S vědomím četností dětí v přípravných třídách jsou studující připravováni k rozvíjení řeči a předčtenářské gramotnosti jako cestě k budoucímu vzdělávání se dítěte a připravujeme je ke vzdělávání dítěte v didaktice číselných a prostorových představ, v přípravě na čtení ve spojení s rozvojem grafomotoriky dítěte. V předmětech není opomenuta závažnost otázky inkluze, interkulturality a multikulturality v naší společnosti. Aktuální a potřebné se jeví zařazení předmětů s tematikou ochrany člověka za mimořádných událostí a příprava děti k řešení dopravních situací.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené bakalářské vzdělání vymezeného zaměření
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Pedagogika předškolního věku v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:úspěšné vykonání přijímacího testu, který vychází z obsahu bakalářského vzdělávání předmětů oboru Učitelství pro mateřské školy PdF OU
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Bc. Šárka Ramíková
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 2 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Pedagogika předškolního věku N7501T010