Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Andragogika, bakalářské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zejména pro pracovníky poskytující a zajišťující vzdělávání dospělých. Studium oboru je vhodné pro lektory a tutory, personalisty, pracovníky rekvalifikačních a poradentských center, evaluátory vzdělávacích procesů a institucí, pracovníky občanských sdružení apod.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:20.000 Kč za každý semestr studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách Ostravské univerzity.

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Pedagogický poradce:Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
Anotace:Záměrem kurzu je seznámit se základními oblastmi andragogiky a vzdělávání dospělých, a to především se zaměřením na jednotlivé oblasti vzdělávání dospělých. Pozornost je věnována také aktuálním tématům vzdělávání dospělých, např. vzdělávání specifických cílových skupin, poradenství ve vzdělávání dospělých, kvalitě, efektivitě a projektové přípravě edukačních aktivit pro dospělé.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Andragogika v kombinované formě studia
Přijímací řízení:úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů ke studiu, a to formou testu obecných studijních předpokladů
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Matýsková
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 4 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Andragogika B7501R001