Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Fyzioterapie - bakalářské studium
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Fyzioterapie - bakalářské studium
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry/2 roky
Cena:17 000,- Kč / semestr
Forma:prezenční
Organizace studia:Prezenční (denní)
Číslo akreditace:MSMT/54 736/2012-M3
Garantující odborná katedra:Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Pedagogický poradce:PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Anotace:Studium je organizováno jako dvouleté. Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (dle Zákona č. 111/1998, § 48 až 50). Podmínky přijímacího řízení oborů na LF OU pro uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Dvouletý kurz bude probíhat prezenční formou.
Způsob ukončení studia:Po splnění všech studijních povinností daných studijním plánem akreditovaného oboru je kurz zakončen obhajobou závěrečné práce. Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování
Předpoklady pro přijetí:
  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • Upřednostněni budou uchazeči, kteří absolvovali řádné přijímací řízení na LF v denní formě oboru Fyzioterapie a nebyli přijati z kapacitních důvodů.
  • Jeho/její zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium a výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami.
  • Uzavření smlouvy o CŽV.
  • Zaplacení poplatku nejméně za jeden semestr studia do dne zahájení semestru.
Přihlášky:Informace k tisku přihlášky: Přihlášku vytiskněte a společně s požadovanými přílohami zašlete na níže uvedenou adresu. Přihlášky se podávají elektronicky přes E-přihlášku ke studiu

Přihlášky můžete podat do 23. srpna 2019. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie dokladu o řádném ukončení středoškolského studia
  • doklad o vyhovujícím zdravotním stavu
  • dvě podepsané fotografie
na adresu:
Lékařská fakulta OU
Studijní oddělení
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:Přijímací řízení bude realizováno formou písemného testu z biologie a fyziky. Uchazeči, kteří již úspěšně prošli přijímacím řízením pro daný obor, pošlou jen elektronickou přihlášku.
Uzávěrka přihlášek:23. srpna 2019
Kontakt / další informace:Bc. Aneta Pálmaiová
Způsob platby:Převodem na účet (čtyři splátky: 17 000,- Kč / semestr) Až na základě úspěšného vykonání přijímacího řízení bude s uchazečem uzavřena smlouva k CŽV, kde budou uvedeny platební údaje. V případě neuhrazení poplatku v termínu, nebudete do kurzu CŽV zařazeni.
Vyučující:Vyučující jsou z řad akademických pracovníků Lékařské fakulty a externích odborníků
Plán studia / rámcový harmonogram:Plán studia je shodný s denní formou bakalářského studijního oboru fyzioterapie. Výuka probíhá od pondělí do pátku.