Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:130.000,- Kč / 1 rok studia
Možno platit na semestr částkou 65.000,- Kč k 15. září 2024
a 65.000,- Kč k 31. lednu 2025.
Forma:prezenční
Organizace studia:Prezenční, výuka probíhá v češtině.
Garantující odborná katedra:Lékařská fakulta OU
Pedagogický poradce:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Vzdělávání programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného programu, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného programu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu na základě splnění všech povinných předmětů daného roku studia (dosažení všech zápočtů/zkoušek) do konce akademického roku, tj. do 31. srpna 2025.
Výstupní doklad:Osvědčení o úspěšném absolvování programu celoživotního vzdělávání
Předpoklady pro přijetí:Účastník programu CŽV musí v daném akademickém roce podat přihlášku ke studiu a úspěšně složit přijímací zkoušku v předepsaném rozsahu (vyhovět podmínkám přijímacího řízení a umístit se v celkovém pořadí uchazečů ve stanovené kapacitě studijního programu). Zařazení účastníka programu CŽV do rozvrhu druhého ročníku řádného studia daného studijního programu je podmíněno úspěšným složením přijímací zkoušky a úspěšným uzavřením programu celoživotního vzdělávání (všech požadovaných zápočtů a zkoušek do konce akademického roku, tj. do 31. srpna 2025).
Přihlášky:Podávají se elektronicky přes E-přihlášku ke studiu
Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. srpna 2024 do 25. srpna 2024. Po zadání přihlášky doručte povinné přílohy:
  • úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení středoškolského studia
  • lékařské potvrzení zde (v případě, že bylo dodáno v rámci přijímacího řízení 2024/2025, není potřeba dokládat znovu)
na adresu:
Lékařská fakulta OU
Ing. Vendula Sikorová
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:ANO – forma (písemný test z biologie, fyziky, chemie)
Uzávěrka přihlášek:25. srpna 2024
Kontakt / další informace:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.,
Ing. Vendula Sikorová
Způsob platby:převod z účtu
Až na základě zaslané přihlášky a požadovaných dokumentů bude zaslána smlouva k CŽV, kde budou uvedeny platební údaje. V případě neuhrazení poplatku v termínu, nebudete do kurzu CŽV zařazeni.
Vyučující:Akademici OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Vzdělávání bude zahájeno v září (9. září 2024), doba trvání 1 rok. Pro získání osvědčení je předpokladem splnit všechny povinné předměty 1. ročníku vzdělávání.
Další informace:Minimální kapacita kurzu (5)
Maximální kapacita kurzu (10)