Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:94.000,- Kč/ 1 rok studia Možno platit na semestr částkou 50.000,- Kč k 6. 9. 2018 a 44.000,- Kč k 31. 1. 2019.
Forma:prezenční
Organizace studia:Prezenční, výuka probíhá v češtině.
Garantující odborná katedra:Lékařská fakulta OU
Pedagogický poradce:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu na základě splnění všech povinných předmětů daného roku studia (dosažení všech zápočtů/zkoušek) do konce zkouškového období LS 2018/2019.
Výstupní doklad:Osvědčení o úspěšném absolvování programu celoživotního vzdělávání
Předpoklady pro přijetí:Účastník programu CŽV musí v daném akademickém roce podat přihlášku ke studiu a úspěšně složit přijímací zkoušku v předepsaném rozsahu (vyhovět podmínkám přijímacího řízení). Zařazení účastníka programu CŽV do druhého ročníku řádného studia daného studijního programu je tedy podmíněno úspěšným složením přijímací zkoušky a úspěšným uzavřením prvního studovaného ročníku v programu CŽV (všech požadovaných zápočtů a zkoušek do konce zkouškového období LS 2018/2019).
Přihlášky:Podávají se elektronicky přes E-přihlášku ke studiu
Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. 7. 2018 do 15. 8. 2018. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami (pokud jste již nezaslali): na adresu:
Lékařská fakulta OU
Mgr. Andrea Zábranská
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:NE (o zařazení uchazeče do celoživotního vzdělávání bude vyhotoveno písemné stanovisko na základě bodového výsledku přijímací zkoušky, který zároveň určí jeho celkové pořadí a kapacita daného oboru.)
ANO (v případě, nebude-li naplněna kapacita CŽV kurzu, bude nabídnut i jiným uchazečům splňujícím předpoklady k přijetí a jež nebyli uchazeči přijímacího řízení pro AR 2018/2019) – forma (písemný test z biologie, fyziky, chemie)
Uzávěrka přihlášek:15. srpna 2018
Kontakt / další informace:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.,
Mgr. Andrea Zábranská
Způsob platby:převod z účtu
Až na základě zaslané přihlášky a požadovaných dokumentů bude zaslána smlouva k CŽV, kde budou uvedeny platební údaje. Cena kurzu je 94.000,- Kč. V případě neuhrazení poplatku v termínu, nebudete do kurzu CŽV zařazeni.
Vyučující:Akademici OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Studium bude zahájeno v září (10. září 2018), doba trvání 1 rok. Pro získání osvědčení je nutné splnit všechny povinné předměty 1. ročníku studia.
Další informace:Minimální kapacita kurzu (5)
Maximální kapacita kurzu (20)