Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ČESKÉHO JAZYKA– způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogové rozšiřující si obornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat další předměty (§ 6, vyhl. 317/2005 Sb., v platném znění)
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 254 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 70900 Ostrava (pátky odpoledne co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Anotace:Cílem rozšiřujícího studijního oboru je připravit absolventy pro výuku českého jazyka a literatury na 2. stupni základních škol, vybavit je potřebnými odbornými a oborově didaktickými kompetencemi tak, aby mohli realizovat výuku ve shodě s požadavky stěžejních vzdělávacích dokumentů (RVP ZV a ŠVP). Studenti získají během studia potřebnou lingvistickou, literárněvědnou a oborově didaktickou odbornost, budou seznámeni se současným stavem jazyka, jeho vývojovými tendencemi, budou schopni orientovat se ve vývoji světové literatury, v jednotlivých etapách vývoje české literatury pro dospělé i dětské příjemce, v didaktické přípravě bude vytvořen prostor pro seznámení s novými pohledy na výuku mateřštiny založenou na komunikativních principech a kladoucí důraz na rozvíjení čtenářské gramotnost i na soustavnou práci s jazykovým materiálem, s texty rozmanité povahy, zvláště s texty uměleckými.
Způsob ukončení studia:Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Kvalifikace učitele druhého stupně ZŠ dle § 8 zákona 563/2004 Sb.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do naplnění potřebné kapacity programu
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková
Způsob platby:Převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu).
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB