Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:6 semestrů / 332 hodin
Cena:30 000 Kč (1. ročník 20 000 Kč, 2. ročník 10 000 Kč, 3. ročník 0 Kč)
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované místo konání - Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny Katedry biologie a ekologie. Výuka bude probíhat v semestrech podle stanoveného rozvrhu v pátek v odpoledních hodinách (případně jiný den odpoledne nebo v sobotu).
Číslo akreditace:MSMT – 15561/2019-1-497
Garantující odborná katedra:Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele biologie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat biologii na SŠ nebo přírodopis na ZŠ.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studijní kurz je určen absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:do 31. srpna 2021
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci Katedry biologie a ekologie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Ekologie 1
 2. Biologie buňky
 3. Obecná zoologie
 4. Obecná botanika
 5. Fylogeneze a systém výtrusných a semenných rostlin
 6. Fyziologie rostlin
 7. Biologie prostistů a hub
 8. Fylogeneze a systém bezobratlých
 9. Obecná biologie
 10. Fylogeneze a systém strunatců
 11. Fyziologie živočichů a člověka
 12. Základy mikrobiologie
 13. Molekulární biologie
 14. Genetika
 15. Biologie člověka 1
 16. Didaktika biologie 1
 17. Ekologie 2
 18. Biologie člověka 2
 19. Evoluční biologie
 20. Ochrana přírody
 21. Didaktika biologie 2