Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Intenzivní péče
Fakulta / organizační jednotka:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese, registrované v oboru Všeobecná sestra
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:28.000,- Kč/ 1 rok studia
Možno platit na semestr částkou 14.000,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:Kombinovaná
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.,
MUDr. Jitka Zemanová,
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. Roční kurz bude probíhat kombinovanou formou (dálkovou). Tento kurz je organizován Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60. Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra. A mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář. Cílem studijního oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky k získání specializované způsobilosti v Intenzivní péči a k přípravě všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Cílem vzdělávacího programu je získání vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.
Způsob ukončení studia:Dle studijního plánu
Výstupní doklad:Osvědčení
Předpoklady pro přijetí:
  • Ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář.
  • Ke studiu oboru Intenzivní péče mohou být přijati pouze držitelé osvědčení k výkonu zdravotnického povolání Všeobecná sestra bez odborného dohledu.
  • Zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium a výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami.
Přihlášky:Podávají se elektronicky přes E-přihlášku ke studiu

Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. července 2018 do 5. srpna 2018. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie dokladu o řádném ukončení bakalářského studia
  • kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání Všeobecné sestry bez odborného dohledu vydaného MZČR
  • písemné sdělení uchazeče, ke které specializaci-odbornému zaměření se hlásí (zvolen může být pouze jeden modul) + uvést tento údaj do „poznámky“ e-přihlášky
na adresu:
Lékařská fakulta OU
Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů
p. Nikola Adamczyková
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:ANO (písemný test, pohovor)
Pozvánka k přijímacímu řízení bude všem uchazečům rozeslána pouze na uvedený kontaktní e-mail v přihlášce. Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou uvedeny v Podrobných informacích ke kurzu.
Uzávěrka přihlášek:5. srpna 2018
Kontakt / další informace:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.,
Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:Převodem na účet (dvě splátky 14.000,- za 1 semestr, vždy před začátkem daného semestru).
Vyučující:
Plán studia / rámcový harmonogram:
  • Výuka probíhá jednou za 14 dnů
  • Výukový den je středa a čtvrtek
  • V každém semestrů proběhne jeden třídenní výukový studijní tutoriál.
Další informace:Minimální kapacita kurzu (5)
Maximální kapacita kurzu (11)