Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Fyzioterapie
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Fyzioterapeuti – Mgr. stupeň studia
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:25.000,- Kč / 1 semestr
Forma:prezenční
Organizace studia:Prezenční
Číslo akreditace:Č.j. 33 986/2010 – 30/1
Garantující odborná katedra:Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Pedagogický poradce:PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Anotace:Jednoletý kurz bude probíhat denní formou. Tento kurz je organizován Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60. Studium je určeno pro zájemce a pracovníky, kteří si potřebují rozšířit své vědomosti a dovednosti při výkonu pracovních činností, v oboru fyzioterapie. Cílem studijního oboru je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků specializujících se v oboru fyzioterapie k získání rozšiřujících znalostí a dovedností, navazujících na základy získané v bakalářském typu vysokoškolského studia, zejména v oblastech primární, sekundární a terciární prevence postižení pohybového systému.
Způsob ukončení studia:1. fáze studia – jednoletý placený kurz Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po splnění všech studijních povinností daných studijním plánem akreditovaného oboru je kurz zakončen závěrečnou zkouškou (obhajobou závěrečné práce). Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.
2. fáze studia Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (dle Zákona č. 111/1998, § 48 až 50). Podmínky přijímacího řízení oborů na LF OU pro uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. V případě úspěšného absolvování přijímacího řízení a přijetí ke studiu do prezenční formy studia stejného studijního oboru se uchazeč stává studentem VŠ. Výstupem je získání magisterského titulu v oboru Fyzioterapie po úspěšném průběhu studia ve 2. ročníku, státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského studia oboru fyzioterapie.
Přihlášky:Podávají se elektronicky přes E-přihlášku ke studiu

Přihlášky můžete podat do 23. srpna 2019. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie dokladu o řádném ukončení bakalářského studia
  • dvě podepsané fotografie dokladového formátu na adresu
na adresu:
Lékařská fakulta OU
Studijní oddělení
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:Fformou písemného testu z okruhů:
  • fyziologie a patofyziologie pohybového systému
  • neurofyziologie a patoneurofyziologie
  • diagnostika poruch pohybového systému
  • rehabilitace v klinických oborech
  • fyzikální terapie a balneoterapie
  • ergonomie
  • odborná angličtina
Tato forma přijímacího řízení je určena těm uchazečům, kteří neprošli přijímacím řízením Ostravské univerzity pro obor NMgr. Fyzioterapie v roce 2018. Uchazeči, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením a nebyli přijati z kapacitních důvodů, podávají pouze elektronicky přihlášku přes E-přihlášku ke studiu.
Uzávěrka přihlášek:23. srpna 2019
Kontakt / další informace:Bc. Aneta Pálmaiová
Způsob platby:převodem na účet (dvě splátky 25 000,-/semestr) Až na základě zaslané přihlášky a požadovaných dokumentů bude zaslána smlouva k CŽV, kde budou uvedeny platební údaje. V případě neuhrazení poplatku v termínu, nebudete do kurzu CŽV zařazeni.
Vyučující:doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.,
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA,
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.,
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.,
Mgr. Eliška Zahutová,
MUDr. Irina Chmelová Ph.D., MBA,
PaedDr. Petra Dobešová,
PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.,
Mgr. Alice Hamáčková,
MUDr. Jan Jahoda
Plán studia / rámcový harmonogram:Studium bude zahájeno v září, doba trvání 1 rok. Výuka probíhá tři dny v týdnu, v ostatních dnech probíhá praxe.