Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Speciální pedagogika, bakalářské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zejména pro pracovníky poskytující výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti ve školách, školských zařízeních a mimoškolních zařízeních pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v zařízeních poskytujících sociální služby osobám se speciálními potřebami.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:25.000,- Kč za každý semestr v první fázi studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách Ostravské univerzity

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Anotace:Kurz je koncipován s cílem vybavit základními způsobilostmi a kompetencemi pro výkon povolání speciálního pedagoga. Základními způsobilostmi se rozumí orientace ve společenských jevech a v práci s handicapovanými osobami, schopnost aktualizovat své odborné vědomosti podle nejnovějších poznatků vědy a společenské praxe a ovládání teoretických základů výchovných a vzdělávacích metod a postupů, respektujících specifika vyplývající ze zdravotního postižení. Absolvent bude schopen samostatně analyzovat vybrané speciálně pedagogické problémy a navrhovat rozhodnutí pro jejich řešení. Získá rovněž dovednosti odborně komunikovat s různými subjekty (rodiči, zástupci státních, společenských a odborných institucí) za účelem porozumění systému práce s dětmi, mládeží a dospělými osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách, mimoškolních zařízeních, v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Speciální pedagogika v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:Úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů ke studiu, a to formou testu obecných studijních předpokladů.
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Vladimír Vašků
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 4 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Speciální pedagogika B7506R002