Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen zejména pro neaprobované učitele středních odborných škol a učilišť, absolventy bakalářského studia.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru. 146 hodin prezenční výuky v rámci kurzu CŽV.
Cena:25.000,- Kč za každý semestr v první fázi studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách Ostravské univerzity

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Anotace:Tento kurz je určen pro učitele odborných předmětů na středních odborných učilištích a středních odborných školách. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H, E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou.

Studium se dělí na specializace:
Specializace Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, elektrotechnických, a oborových předmětů.
Specializace ekonomického směru Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a sektoru služeb.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:1. fáze osvědčení a  2. fáze diplom a titul Mgr.
Předpoklady pro přijetí:ukončené bakalářské studium
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Učitelství odborných předmětů v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:Úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů pro studium zvoleného oboru, a to formou testu odborného přehledu, jehož obsah vyplývá z náplně bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů.
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Šárka Nohelová,
Mgr. Veronika Švrčinová
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 2 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Učitelství odborných předmětů N7504T100