Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:studium je určeno zejména pro neaprobované učitele středních odborných škol a učilišť
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Celkem 240 hodin prezenční výuky.
Cena:20.000 Kč za každý semestr studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka 1x týdně v odpoledních hodinách v budovách OU v Ostravě

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Anotace:Kurz je určen pro zájemce, kteří usilují získat kvalifikaci pro výuku praktického vyučování SOU a SOŠ v oborech poskytujících střední vzdělávání s výučním listem a maturitou. Absolvent získá odborné pedagogické znalosti a kompetence pro práci ve zvolené specializaci (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika). Toto studium je podmíněno placením školného a je definováno vysokoškolským zákonem §60 o celoživotním vzdělávání.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Učitelství odborných předmětů v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:Úspěšně vykonaná přijímací zkouška, která bude orientována na zjištění předpokladů ke studiu, a to formou testu obecných studijních předpokladů.
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.,
Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 4 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Učitelství odborných předmětů B7504R100