Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Fakulta / organizační jednotka:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:nelékařské zdravotnické profese, registrované v oboru Zdravotnický záchranář nebo Všeobecná sestra
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 2 roky
Cena:32.000,- Kč/ 1 rok studia
možno platit na semestr částkou 16.000,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Číslo akreditace:MŠMT, č.j. 24976/2008
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Pedagogický poradce:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Anotace:Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou OU jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (dle Zákona č. 111/1998, § 48 až 50). Podmínky přijímacího řízení oborů na LF OU pro uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Způsob ukončení studia:dle studijního plánu
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:
  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • Upřednostněni budou uchazeči, kteří absolvovali řádné přijímací řízení na LF OU kombinovaný obor Zdravotnický záchranář a nebyli přijati z kapacitních důvodů.
  • Ke studiu do kombinované formy studia oboru Zdravotnický záchranář mohou být přijati držitelé osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pokud toto oprávnění nemá, musí v rámci studia absolvovat praktickou výuku dle prezenční formy akreditovaného oboru na LF OU a to minimálně v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 39/2005 Sb.
  • Jeho/její zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium a výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami.
Přihlášky:ANO
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu.

Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. července 2018 do 5. srpna 2018. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie dokladu o řádném ukončení středoškolského studia
  • dvě podepsané fotografie dokladového formátu
  • kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydaného MZČR
na adresu:
Lékařská fakulta OU
Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů
Bc. Nikola Šťastná
Syllabova 19
703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:5. srpna 2018
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:převodem na účet (čtyři splátky 16.000,- za 1 semestr, vždy před začátkem daného semestru)
Vyučující:
Plán studia / rámcový harmonogram:
  • výuka probíhá jednou za 14 dnů
  • výukový den je pondělí
  • v každém semestrů proběhne jeden třídenní výukový studijní tutoriál