Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU),
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 260 hodin
Cena:18 000 Kč
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (výukový kurz v prostředí Moodle). Prezenční výuka probíhá ve vybrané pátky odpoledne.
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, učebny Katedry informatiky a počítačů.
Číslo akreditace:MSMT – 8881/2023-3-256
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Anotace:

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb, zapojení do projektů a spolupráce mezi školami. Hlavním smyslem studia je vybavit absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně a metodicky:

  • pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu,
  • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
  • koordinovat nákupy a aktualizaci software a hardware,
  • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
  • koordinovat provoz informačního systému školy.

Důležitou součástí pojetí studia je síťování účastníků, vznik a posilování profesních komunit odborníků, kteří si vzájemně (za podpory digitálních technologií) pomáhají a podporují se, a to za účelem poskytování kvalitní metodické podpory v integraci digitálních technologií do života školy ostatním pedagogickým pracovníkům. S tímto záměrem jsou nově do studia zařazeny i exkurze a stáže.

Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška
Výstupní doklad:Absolventi získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studijní kurz je určen absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převod z účtu, faktura.
Vyučující:Pracovníci katedry informatiky a počítačů PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Modul 1: Vedení lidí
Cílem modulu je získání kompetencí v oblasti vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků.

Modul 2: Andragogické techniky
Cílem modulu je získání kompetencí mentorských, koučovacích a lektorských (andragogické techniky).

Modul 3: Management
Cílem modulu je získání kompetencí koordinačních a manažerských. Znalosti a dovednosti v řízení procesů a projektů.

Modul 4: Digitální technologie
Cílem modulu je získání kompetencí k novým digitálním technologiím (technické a technologické).