Tisková zpráva ke konferenci „Nerovné cesty k rovným příležitostem“

Letos poprvé se Ostravská univerzita v Ostravě spolupodílí na pořádání konference, jejímž cílem je výměna zkušeností v oblasti podpory zpřístupňování zejména vysokoškolského vzdělání lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním či postižením. Dalším souvisejícím tématem je zajištění rovnosti jejich příležitostí na trhu práce. Konference je pořádána s podporou Statutárního města Ostravy a spolupořadatelem je Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, která tímto navazuje na předešlé tři ročníky konferencí věnované této tematice. Záštitu nad konáním konference převzali rektoři obou univerzit Jiří Močkoř a Ivo Vondrák a také náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

Konference s příznačným názvem „Nerovné cesty k rovným příležitostem“ se bude konat ve dnech 4. až 5. listopadu 2010 v aule Ostravské univerzity, v budově Pedagogické fakulty OU na ulici Českobratrské. Pozvání na odborné přednášky přijali zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, specialisté v oboru speciální pedagogiky z Polska, Slovenska i vysokých škol České republiky. Problematiku zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením budou přibližovat z pohledu Dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast vysokého školství, přístupů k inkluzivnímu vzdělávání v ČR na základě výzkumu nebo v kontextu dyslexie v dospělém věku. Účastníci konference budou mít také možnost široké diskuze u „kulatých stolů“, věnovaných přístupnému vzdělávacímu prostředí na vysoké škole, facilitaci studentů se speciálními potřebami, diverzitě pro osoby se zdravotním postižením a trhu práce či možnostem spolupráce knihoven a vzdělávacích institucí při informačním zabezpečení studia apod. Celý průběh konference bude zpřístupněn osobám se sluchovým postižením formou simultánního přepisu mluveného slova v projekci na plátno. Odborný program prvního dne konference bude zakončen vystoupením studentů oboru Dramatika neslyšících Divadelní fakulty JAMU v Brně.

Druhý den jednání bude věnován vysokoškolskému vzdělávání a profesním perspektivám studentů s postižením na příkladě Akademie speciální pedagogiky ve Varšavě, problematice dobrovolnictví lidí s tělesným postižením na Slovensku, představí se také střediska podpory studentů se specifickými nároky na fakultách VŠB-TUO. Navazovat budou příspěvky o realizaci podpůrných opatření pro zmenšení dopadu digitálního vyloučení žáků v podmínkách tzv. Školy pro 21. století, přípravách studentů střední školy pro přijímací řízení na VŠ v programu Tělesná výchova a také např. o motivaci v chemii pro žáky s lehkým mentálním postižením pomocí interaktivní tabule. Po skončení programu konference bude účastníkům nabídnuta prohlídka industriálního muzea Vítkovice – Dolní oblast.