Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby kandidáta na děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro volební období 2024–2028

Na svém řádném zasedání dne 19. února 2024 Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volby kandidáta na děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro volební období 2024–2028, schválil harmonogram voleb a jmenoval volební komisi v čele s předsedou AS LF OU doc. MUDr. Lubomírem Martínkem, Ph.D.

Volby se uskuteční dne

20. května 2024 od 16:00 hod.

místnost ZY 127, budova ZY Lékařské fakulty, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh


Kandidáty na děkana může navrhovat každý člen akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutné doručit písemně v listinné formě v zalepené obálce s označením „Volby děkana LF OU“ kterémukoli členu volební komise do 22. dubna 2024 do 18:00 hod.

Náležitosti návrhu kandidáta

  1. identifikace navrhovatele (jméno, příjmení, tituly, název pracoviště), podpis navrhovatele
  2. identifikaci kandidáta (jméno, příjmení, tituly), kontakt na kandidáta pro telefonickou a elektronickou komunikaci, souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů, podpis kandidáta
  3. Kandidát dále musí doložit k termínu 25. dubna 2024 negativní lustrační osvědčení, čestné prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. prosinci 1971), a výpis z rejstříku trestů. Tyto dokumenty doručí osobně proti podpisu předsedovi Volební komise nebo na adresu předsedy Volební komise přes podatelnu OU do 25. dubna 2024 do konce pracovní doby podatelny.

Navrhovaní kandidáti následně dle harmonogramu nejpozději do 25. dubna 2024 18:00 zašlou předsedovi Volební komise svůj životopis a svůj volební program v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty. Za elektronickou formu komunikace se považuje e-mail z univerzitní adresy OU na e-mail univerzitní adresy OU. Dále je za elektronickou formu považován e-mail nebo dokument zaslaný na e-mail univerzitní adresy OU z neuniverzitní adresy, pokud je daný e-mail nebo dokument podepsán a tento podpis splňuje náležitosti uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu dle § 5 nebo 6 zákona č. 297/2016 Sb. Tyto materiály budou zveřejněny minimálně deset dnů před volbou kandidáta na Portálu i na veřejné části webových stránek LF OU.

Časový harmonogram voleb:

19. února 2024
Vyhlášení voleb kandidáta na děkana pro období 2024–2028
do 22. dubna 2024 18:00
Doručení návrhů kandidátů na děkana LF OU
do 25. dubna 2024 18:00
Doložení dalších dokumentů nezbytných pro přijetí návrhu
do 25. dubna 2024 18:00
Odevzdání volebního programu a životopisu kandidátů
do 26. dubna 2024
Zveřejnění kandidátní listiny
do 30. dubna 2024
Zveřejnění životopisů a volebních programů kandidátů
6. května 2024 v 16:00
Shromáždění akademické obce LF OU.
20. května 2024 v 16:00
Řádné zasedání AS LF OU – volba kandidáta na děkana LF OU

Složení Volební komise:

místopředseda za komoru akademických pracovníků AS LF OU
Ignat Arzumanov
místopředseda za komoru studentů AS LF OU


V Ostravě dne 19. února 2024

Doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
předseda volební komise


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2024