Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2023–2027

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Na svém pravidelném zasedání dne 19. září 2022 Akademický senát Ostravské univerzity vyhlásil volbu rektora Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2023 – 28. února 2027, schválil harmonogram volby rektora OU a náležitosti přihlášky kandidáta.

Náležitosti přihlášky kandidáta

(dle JŘ AS OU, příloha, čl. 4, odst. 1)

 1. písemný souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů v listinné podobě
 2. písemná podpora minimálně dvaceti členů akademické obce OU z kurie akademických pracovníků v listinné podobě, která musí obsahovat (v opačném případě bude návrh vyřazen):
  • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta
  • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů s podpisem
  • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci OU (název pracoviště)
 3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971)
 4. profesní životopis kandidáta
 5. volební program kandidáta.

Doručení přihlášky a povinných příloh:

V jedné zalepené obálce s označením „Volby rektora 2023-2027“ adresované předsedkyni volební komise a doručené přes podatelnu OU (bude vydáno potvrzení o přijetí přihlášky).

Harmonogram:

19. listopadu 2022 do 12:00 – termín pro podání přihlášky na kandidáta
21. listopadu 2022 – schůzka volební komise (9:00, sestavení kandidátní listiny)
21. listopadu 2022 – zveřejnění kandidátní listiny (do 12:00)
21. listopadu 2022 – shromáždění akademické obce OU (16:00)
28. listopadu 2022 – zasedání AS OU – volba kandidáta na rektora (13:00)


Zuzana Václavíková (PřF)
předsedkyně AS OU a volební komise AS OU pro volbu rektora

Tomáš Barot (PdF), Zuzana Stanková (FSS), Karolína Kyšková (LF), Jana Hájková (FF)
Členové volební komise AS OU pro volbu rektora


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2022