Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2023–2027

Na svém pravidelném zasedání dne 19. září 2022 Akademický senát Ostravské univerzity vyhlásil volbu rektora Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2023 – 28. února 2027, schválil harmonogram volby rektora OU a náležitosti přihlášky kandidáta.

Náležitosti přihlášky kandidáta

(dle JŘ AS OU, příloha, čl. 4, odst. 1)

 1. písemný souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů v listinné podobě
 2. písemná podpora minimálně dvaceti členů akademické obce OU z kurie akademických pracovníků v listinné podobě, která musí obsahovat (v opačném případě bude návrh vyřazen):
  • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta
  • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů s podpisem
  • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci OU (název pracoviště)
 3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971)
 4. profesní životopis kandidáta
 5. volební program kandidáta.

Doručení přihlášky a povinných příloh:

V jedné zalepené obálce s označením „Volby rektora 2023-2027“ adresované předsedkyni volební komise a doručené přes podatelnu OU (bude vydáno potvrzení o přijetí přihlášky).

Harmonogram:

19. listopadu 2022 do 12:00 – termín pro podání přihlášky na kandidáta
21. listopadu 2022 – schůzka volební komise (9:00, sestavení kandidátní listiny)
21. listopadu 2022 – zveřejnění kandidátní listiny (do 12:00)
21. listopadu 2022 – shromáždění akademické obce OU (16:00)
28. listopadu 2022 – zasedání AS OU – volba kandidáta na rektora (13:00)


Zuzana Václavíková (PřF)
předsedkyně AS OU a volební komise AS OU pro volbu rektora

Tomáš Barot (PdF), Zuzana Stanková (FSS), Karolína Kyšková (LF), Jana Hájková (FF)
Členové volební komise AS OU pro volbu rektora


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2022