Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ostravská univerzita otevřela přijímací řízení do vybraných studijních programů pro uchazeče o studium původem z Ukrajiny, kteří mají přidělenou dočasnou ochranu podle zákona č. 65/2022 Sb.

Ke studiu na Ostravské univerzitě se do těchto vybraných studijních programů přihlásíte tak, že si na stránkách fakult (viz tabulka níže) vyberete studijní program, o který máte zájem, v jeho popisu kliknete na tlačítko „PODEJ SI PŘIHLÁŠKU“ a následujete pokyny procesu podání přihlášky. Zároveň si dobře prostudujte podmínky tohoto přijímacího řízení, které rovněž naleznete na stránkách jednotlivých fakult a v případě potřeby se obraťte na studijní oddělení.

Pro potřeby přijímacího řízení bude rovněž nutné posouzení předchozího středoškolského/vysokoškolského vzdělání, jehož proces je popsán níže.

Podmínky a nabídka studia*
Termín podání přihlášek
do 30. 6. 2022
do 31. 7. 2022
do 31. 7.2022

*Upozornění: Podání přihlášky je pro toto zvláštní přijímací řízení bezplatné a podmínky tohoto přijímacího řízení jsou pro tuto danou skupinu v souladu s platnými zákony ČR specifické a odlišné od podmínek v rámci běžného přijímacího řízení. Popis v profilech jednotlivých studijních programů na webu se proto může lišit a vždy se řiďte tím, co je uvedeno ve zvláštních podmínkách stanovených fakultami Ostravské univerzity pro uchazeče z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Posouzení předchozího středoškolského/vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na Ostravské univerzitě

Obecné informace o posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na Ostravské univerzitě naleznete zde.

Pokyny pro uchazeče z Ukrajiny s udělenou ochranou či zvláštním vízem:

Uchazeč vyplní formulář žádosti a spolu s doklady je zašle v listinné podobě poštou na adresu fakulty, na kterou se hlásí ke studiu.

 1. V případě, že uchazeč má k dispozici originály dokumentů o vzdělání, pořídí z nich úředně ověřené kopie (notáři, pobočky České pošty, obecní/městské/krajské úřady) a následně je nechá přeložit do českého jazyka u soudního překladatele (seznam tlumočníků).

 2. V případě chybějících dokladů může uchazeč doložit své absolvované vzdělání vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Tento způsob lze využít v případě, kdy není objektivně možné zahraniční doklad o vzdělání doložit.

  Čestné prohlášení bude obsahovat zejména tyto informace:
  • název a sídlo absolvované zahraniční školy,
  • název či typ vysvědčení/diplomu (vysvědčení o středoškolském vzdělání, diplom bakaláře, diplom specialisty, diplom magistra apod.),
  • název absolvovaného vzdělávacího (studijního) programu/oboru,
  • doba studia, datum (alespoň rok) rok ukončení studia,
  • příp. jakékoli další informace, které je uchazeč o absolvovaném vzdělání schopen poskytnout (výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, absolvované praxe, informace o obsahu závěrečných zkoušek atd.).

Vzor čestného prohlášení pro uchazeče o studium do BAKALÁŘSKÝCH/MAGISTERSKÝCH studijních programů soubor doc 0,04 MB
Vzor čestného prohlášení pro uchazeče o studium do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH/DOKTORSKÝCH studijních programů soubor doc 0,03 MB

Posouzení vzdělání pro uchazeče z Ukrajiny s udělenou ochranou či zvláštním vízem NENÍ zpoplatněno.

V případě nejasností kontaktujte OU prostřednictvím emailové adresy .

Výsledek posouzení platí pro přijímací řízení do všech studijních programů všech fakult OU, do kterých podal uchazeč s udělenou ochranou či zvláštním vízem přihlášku ke studiu v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.

Vybrané studijní programy otevřené pro uchazeče z Ukrajiny v tomto zvláštním přijímacím řízení*:

*Upozornění: podmínky pro toto zvláštní přijímací řízení naleznete na stránkách jednotlivých fakult (viz tabulka výše) a popis v nabídce se může v sekci o podmínkách přijímacího řízení lišit! Naopak pro samotné podání elektronické přihlášky je nejjednodušší najít si tlačítko „PODEJ SI PŘIHLÁŠKU“ v popisu konkrétního studijího programu (označeny symbolem v podobě ukrajinské vlajky) a následovat pokyny procesu podávání e-přihlášky.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 06. 2022