Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na OU může uchazeč podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode  dne doručení rozhodnutí. Postup podání odvolání je uveden v poučení rozhodnutí. Doporučený formulář odvolání najdete zde. Odvolání se podává děkanovi, který může vyhovět odvolání a své rozhodnutí změnit, shledá-li, že rozhodnutí nebylo vydáno v souladu s právními předpisy či interními řídícími akty OU nebo její součásti a s podmínkami přijímacího řízení. Nezmění-li děkan své rozhodnutí, předá spis uchazeče se svým stanoviskem rektorovi. V případě, že rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy či interními řídícími akty OU nebo její součásti a podmínkami přijímacího řízení nebo že je jinak nesprávné, pak děkanovo rozhodnutí změní či zruší. V opačném případě rektor odvolání zamítne a děkanovo rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné, proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat. Spolu s rozhodnutím rektora nabývá právní moci rozhodnutí děkana.

Nedostačující důvody pro změnu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu jsou zejména:

  • zájem o studium,
  • rodinná tradice,
  • studijní výsledky ze střední školy (pokud nejsou součástí podmínek přijímacího řízení),
  • předchozí praxe v oboru (pokud není součástí podmínek přijímacího řízení),
  • jazykové a jiné zkoušky (pokud nejsou součástí podmínek přijímacího řízení),
  • zdravotní indispozice, která nebyla uplatněna v průběhu přijímací zkoušky,
  • subjektivní dojmy o přijímací zkoušce a přijímacím řízení apod.,
  • žádost o přijetí do jiného studijního programu (oboru, kombinace), která je uplatněna v rámci odvolacího řízení o (ne)přijetí ke studiu,
  • žádost o přiřazení do jiné formy studia studijního programu, která je uplatněna v rámci odvolacího řízení o (ne)přijetí ke studiu.

Informace o procesním postupu odvolání najdete:


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 07. 2019