Vyjádření vedení Ostravské univerzity k nestandardnímu přijímání studentů Všeobecného lékařství na LF OU

Ostrava / 12. 12. 2018

Ostravská univerzita na základě informací z médií, které naznačovaly nestandardní praktiky při příjímacím řízení na studijní obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě, spustila hloubkovou kontrolu celého příjímacího řízení.

Na základě kontroly osobních spisů uchazečů a studentů Všeobecného lékařství bylo zjištěno, že v minulých letech došlo rozhodnutím děkana LF OU v některých případech k přijetí studentů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky. O výsledcích této kontroly byla informována Rada pro vnitřní hodnocení OU, která má na starosti kontrolu kvality institucionálního prostředí na univerzitě. Tato Rada přijala na svém zasedání 10. prosince 2018 usnesení, že přijímací řízení na Lékařské fakultě na obor Všeobecné lékařství vykazovalo znaky netransparentnosti zejména v rámci odvolacího řízení, za což nese odpovědnost vedení Lékařské fakulty a vyzvala rektora univerzity, aby na lednovém zasedání předložil návrh opatření a mechanismů kontroly, které by vedly ke zvýšení transparentnosti podmínek odvolacího řízení.

„Se závěry Rady se plně ztotožňuji a již jsme začali připravovat systém opatření, který by takovýmto individuálním selháním měl zabránit. Na druhou stranu se silně ohrazuji proti mediální interpretaci této situace jako protekčního systému na Ostravské univerzitě,“ uvedl rektor univerzity Jan Lata.

Na základě dostupných informací univerzita očekává návštěvu Národního akreditačního úřadu (NAÚ), který by měl v brzké době procesy přijímacího řízení na LF OU prověřit také v rámci výkonu své kontrolní činnosti. Ostravská univerzita tuto kontrolu vítá a poskytne NAÚ veškerou potřebnou součinnost.

„Po šesti měsících neustálých změn ve vedení LF OU, které byly způsobeny rozhodnutím soudu o návratu doc. Zonči do funkce děkana, je nezbytné, aby vedení fakulty bylo jasně nastaveno, což nynější situace, kdy je vedením LF OU pověřen rektor, neumožňuje. Pokud nedojde ke jmenování doc. Martínka děkanem, do funkce byl v listopadu navržen Akademickým senátem a to výraznou většinou jeho členů, nelze vyloučit, že se obrátí na soud. Po zkušenostech z minulého období, kdy soud aktivně vstupoval do akademických záležitostí, nelze připustit, byť možnost, že dojde k obdobné situaci dvou děkanů z letošního léta. Proto jsem nucen doc. Martínka do funkce děkana jmenovat s tím, že pokud závěry Národního akreditačního úřadu potvrdí pochybení, z funkce odstoupí,“ řekl rektor.


Kontakt pro média:

Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity
+420 724 919 614