Stanovisko Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádření dr. Machytky

Ostrava / 15. 02. 2018

Ostrava, 15. února 2018

 1. Vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity cítí potřebu reagovat na vyjádření dr. Machytky, že její kroky vidí jako neprospěšné a zpochybňuje úroveň fakulty. Fakulta toto nařčení odmítá a považuje ho za neoprávněné, a to zejména z důvodu, že dr. Machytka již od 1. 2. 2014 působil na fakultě v symbolickém úvazku a nevyučoval, přičemž v posledních měsících svého působení na fakultě byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
 2. Výroky dr. Machytky lze vnímat jako cílené útoky na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity se záměrem poškodit její jméno. Tuto souvislost vyvozujeme z obecně problematického vývoje okolo odchodu bývalého děkana LF OU doc. Zonči z funkce, kvůli kterému vede dr. Machytka s Ostravskou univerzitou soudní spor. Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity však stojí za svým postupem a rozhodnutím dle platné vnitřní legislativy OU. Zároveň však respektuje rozhodnutí soudu.
 3. Způsob vedení fakulty bývalým děkanem vedl zaměstnance k sepsání žádosti o pomoc při řešení porušování pracovněprávních záležitostí LF OU adresované ZO VOS OU (Základní odborová organizace vysokoškolského odborového svazu OU) ze dne 29. 6. 2016 a následně k sepsání petice (dne 1. 11. 2016) vyjadřující nesouhlas s tímto způsobem vedení.
 4. Po jeho odvolání byly nařízeny audity, které prokázaly řadu významných pochybení ve smyslu porušování legislativních norem, například nesrovnalosti v evidenci majetku nebo některé dokumenty nebyly signovány děkanem, ale jinými nekompetentními osobami. Doc. Zonča byl odvolán rektorem OU z funkce děkana zejména z těchto důvodů:
  • pro jeho nestandardní manažerské postupy a rozhodnutí, kterými se za rok a půl působení podařilo fakultu destabilizovat, a to nejen personálně.
  • Za jeho působení odešlo z pracovišť děkanátu 15 pracovníků (80 % všech zaměstnanců děkanátu). Například z projektového oddělení, oddělení vědy a výzkumu a ekonomického oddělení odešli všichni pracovníci.
  • Jeho manažerská rozhodnutí se dotkla i jednotlivých odborných pracovišť fakulty s negativním dopadem na jejich činnost (nestandardní výběrová řízení, nestandardní ukončování pracovních poměrů, nestandardní přesuny jednotlivých akademických pracovníků mezi pracovišti s evidentním dopadem na složení Akademického senátu LF OU, coby kontrolního orgánu fakulty).
 5. Vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity míní, že po odchodu předchozího vedení (doc. Zonča) došlo k personální stabilizaci a přípravě řady rozvojových akcí, včetně přípravy institucionální akreditace či zahájení studia oboru General Medicine, tedy Všeobecného lékařství v anglickém jazyce od září 2018. Z důsledku chybného řízení doc. Zonči fakulta rovněž nezískala klíčový projekt simulačního centra („cvičné nemocnice“), jež je významný pro její další rozvoj.
 6. Vedení LF OU má zároveň potřebu v této souvislosti vyjádřit znepokojení nad personálními změnami ve Fakultní nemocnici Ostrava, některé z nich považuje za konkrétně designované pro spolupracovníky dr. Machytky, například právě návrat doc. Zonči do Fakultní nemocnice. Vzhledem k velmi úzké propojenosti FNO a LF OU považujeme toto znepokojení za důvodné, neboť může mít nepřímý vliv i na LF OU.


Za Lékařskou fakultu Ostravské univerzity
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., statutární zástupce LF OU a vedení Lékařské fakulty OU