OU získala rekordní počet projektů GA ČR

Ostrava / 14. 12. 2017

V letošním roce se Ostravské univerzitě podařilo získat 19 projektů Grantové agentury České republiky, což je téměř dvojnásobek oproti loňsku. Zaznamenala také úspěch ve výzvě Excelentní výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Získali jsme dvojnásobný počet projektů oproti maximu za poslední roky, přičemž požadavky na kvalitu projektů se neustále zvyšují a počty přijatých projektů nijak zásadně nerostou. Rozvoj vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě je jednou z priorit dlouhodobého záměru Ostravské univerzity pro roky 2016 – 2020 a já jsem velmi rád, že jsou vidět výsledky,“ uvádí prorektor pro vědu a tvůrčí činnost docent Pavel Drozd.

Ostravská univerzita (OU) od Grantové agentury České republiky (GA ČR) letos získala celkem 19 projektů (12 jako hlavní řešitelé, 6 spoluřešitelských a 1 juniorský). To je téměř dvojnásobek loňského počtu 10 projektů. Velkou chloubou OU je také fakt, že projekty se týkají různorodých oblastí – od přírodních věd přes projekt zaměřený na lidi bez domova až po výzkum vlivu nízko sacharidové diety na zdraví a psychiku.

graf

Nejvíce projektů tradičně podává Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, která letos stojí za celkem 10 z 19 projektů. Vědci budou zkoumat například nestandardní genetické kódy protistů a jejich evoluci, dynamiku změn ochranných mechanismů rostlin v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 nebo neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem u smrku ztepilého.

Tradičním řešitelem je také Filozofická fakulta Ostravské univerzity, která získala 5 z těchto projektů. Prostředky GA ČR umožní mimo jiné například výzkum socioekonomických souvislostí rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku v letech 1848-1914.

Jeden projekt získala také Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, vědci se v něm zaměří na vliv nízko sacharidové diety na zdraví, sportovní výkon a s tím související psychologické ukazatele kvality života. Poprvé letos získala grant GA ČR Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, která bude zkoumat sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy.

Jako spoluuchazeč o projekt se zapojil také Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, který se bude podílet hned na dvou výzkumných projektech: Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat a Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu.

Rostoucí úspěšnost OU v GA ČR vysvětluje prorektor Drozd dlouhodobou snahou vedení univerzity povzbudit vědu a výzkum na Ostravské univerzitě. „Již několik let se snažíme podporovat rozvoj špičkových vědeckých týmů a doplňovat je nově příchozími vědci, kteří produkují mimořádné publikační výstupy. Ty jsou nezbytným předpokladem úspěšnosti v grantové soutěži,“ vysvětluje prorektor Drozd a dodává: „Nechceme se ale omezovat pouze na několik týmů. V současné době se snažíme podpořit další perspektivní směry výzkumu, které by mohly přinést další zajímavá témata a tím pádem také skvělé vědecké výsledky.“

Objem financí, které díky Grantové agentuře České republiky budou moci vědci z Ostravské univerzity využít, se bude pohybovat v řádech desítek milionů.

Kromě projektů GA ČR letos Ostravská univerzita zaznamenala úspěch také ve výzvě Excelentní výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde je Ostravská univerzita hlavním řešitelem projektu, který se zabývá zdravým stárnutím v industriálním prostředí (Healthy Aging in Industrial Environment) a spoluřešitelem projektu Univerzity Karlovy v oblasti výzkumu patogenity a virulence parazitů.

Z této výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak Ostravská univerzita získá okolo 292 milionů korun.

„Pro univerzitu naší velikosti je to významná částka. Je však zajímavé podívat se na věc také z pohledu regionu: do Moravskoslezského kraje díky dvěma ostravským univerzitám (OU a VŠB) poputuje více než 10 % z celkové částky v této výzvě, tedy okolo 587 milionů z celkových 5,2 miliard korun. A to jsou pro dříve industriální region velmi nadstandardní výkony,“ uzavírá docent Drozd.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

‎+420 724 919 614