Dodatek k diplomu - DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

DS je dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na Ostravské univerzitě. Poprvé jej obdrželi všichni absolventi Ostravské univerzity v akademickém roce 2004/2005. Berlínské komuniké ministrů odpovědných za vysoké školství uvádí: „Každý student, který úspěšně ukončí své studium od roku 2005, by měl obdržet DS automaticky a zdarma.“

Kdy vznikl?

Vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention the recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region). Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998.

Co je dodatek k diplomu a jak vypadá?

DS je vydáván na Ostravské univerzitě dvoujazyčně (anglicko-česky). Je vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem univerzity, otiskem razítka univerzity a podepsán rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení.

DS je dokument popisující podstatu, úroveň, obsah, postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem dokladu o kvalifikaci (tj. diplomu), který dodatek vhodně doplňuje. Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní "průhlednosti" a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací.

Co dodatek k diplomu není?

  • dodatek k diplomu není životopis
  • nenahrazuje doklad o získané kvalifikaci (tvoří přílohu diplomu)
  • není nástrojem, který zaručí automatické uznání

Co nabízí studentům?

  • sjednocený formát nabízí snazší "čitelnost" a srovnatelnost v různých zemích
  • nabízí přesný popis studijního programu a kompetencí, které absolvent získal; je objektivní a spravedlivý
  • přináší popis národního systému VŠ a udává postavení VŠ, kterou student absolvoval
  • usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí
  • má význam v otázce zaměstnatelnosti (zaměstnavatelé se dozví více o odborném profilu a kompetencích uchazeče)

Diploma Supplemet Label?

Ostravská univerzita získala certifikát DS Label již třikrát, poprvé pro období 2006 - 2009, podruhé pro období 2009 - 2013 a potřetí pro období 2013 - 2016.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2020