Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika - Chemie (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Fyzika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Chemie

Studijní program v kostce

Kurzy programu jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností ze všech oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická a biochemie). Ve všech oblastech jsou realizovány teoretické přednášky, na které navazují semináře, v nichž se učivo probrané na přednáškách procvičuje a prohlubuje. Nedílnou součástí programu jsou laboratorní cvičení, kde se studenti důkladně seznámí s laboratorní praxí v jednotlivých oblastech. V prvním semestru jsou realizována cvičení laboratorní techniky, kde se studenti naučí základní laboratorní postupy, které pak využijí v dalších cvičeních v průběhu studia. Není tedy žádným problémem, pokud studenti měli na střední škole jen zanedbatelný počet laboratorních cvičení. Cvičení jsou realizována v moderně vybavených laboratořích a na moderních přístrojích. V případě Chemie minor student realizuje svou bakalářskou práci v rámci oboru své Maior kombinace.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti chemie na úrovni středoškolského učiva, především v oblastech obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a základních chemických výpočtů. Zároveň očekáváme zájem naučit se nové věci.

Doporučujeme všem uchazečům, kteří zvažují podání přihlášky do studijních programů na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (dále jen KCH PřF OU), aby před podáním přihlášky zvážili svou zdravotní způsobilost ke studiu chemie a případně ji konzultovali se svým lékařem. Studium všech programů realizovaných na KCH PřF OU je spojeno s vysokým podílem praktické práce v chemických laboratořích, kde studenti přicházejí do přímého kontaktu se širokým spektrem chemických látek. Fyzické absolvování všech laboratorních cvičení je povinné, nelze je realizovat jakoukoli náhradní formou.

Co se naučíte?

Nejprve si musíte osvojit základní teoretické znalosti z jednotlivých oblastí chemie a základní postupy pro práci v chemické laboratoři. Následně tyto znalosti využijete v chemické laboratoři při absolvování laboratorních. Naučíte se pracovat s textem nejen v českém, ale také v anglickém jazyce, vybrat si z textu důležité informace a ty následně využít ve své práci. Také se naučíte statisticky zpracovávat experimentálně získaná data a pracovat s různými přístroji používanými v chemických laboratořích, od jednoduchých míchaček, vah až po složité analytické přístroje jako jsou různé spektrometry nebo kapalinový chromatograf.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby mohli navázat na studium v magisterském studijním programu u nás nebo na jakékoli vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí. V případě Chemie minor může student pokračovat kromě studia odborné chemie také ve studiu učitelství v aprobační kombinaci jím studovaný Maior – Chemie. Pokud student již nechce dále pokračovat ve studiu, může najít uplatnění v různých laboratořích zabývajících se například analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půdy ad.) nebo také v chemickém průmyslu ne pozicích jako je chemik nebo operátor výroby.

Stipendijní program pro studenty chemie

Studenti chemie mají možnost získat mimořádné stipendium poskytované katedrou chemie. Podmínkou získání stipendia je řádné a včasné plnění povinných předmětů doporučeného studijního plánu bez ohledu na hodnocení zkoušek, stipendium tedy není podmíněno studijním průměrem. Při splnění plánu prvních dvou semestrů obdrží student 3000 Kč, po třetím semestru 5000 Kč a po čtvrtém semestru studia 7000 Kč. Celkem je možné získat až 15000 Kč.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Písemná přijímací zkouška formou testu v IS Moodle. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je stanoven na 18. června 2024. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná chemie

 • Základní názvosloví anorganických a organických sloučenin.
 • Atom. Základní vlastnosti atomu – atomové jádro, elektronový obal, pravidla zaplňování elektronových orbitalů.
 • Chemická vazba. Typy vazeb – nepolární, polární, iontová, vazba jednoduchá a násobná. Slabé vazebné interakce – vodíková vazba a Van der Waalsovy síly.
 • Chemické reakce a chemické rovnice, úprava chemických rovnic. Základy termochemie, chemické kinetiky a chemických rovnováh.
 • Teorie kyselin a zásad. Autoprotolýza vody, pH, indikátory. Síla kyselin a zásad. Hydrolýza soli.

Základy anorganické chemie

 • Vodík, kyslík, peroxid vodíku. Chemie s-prvků: kovy alkalických zemin, alkalické kovy. Chemie p-prvků. Chemie d-prvků. Základní poznatky f-prvků.

Základy organické chemie a biochemie

 • Typy vzorců. Klasifikace sloučenin. Uhlovodíky. Deriváty uhlovodíků. Základní heterocyklické sloučeniny.
 • Vitamíny, hormony, lipidy, sacharidy, bílkoviny, enzymy, nukleové kyseliny. Základy látkových metabolismů (fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin a lipidů).

Výpočty

 • Výpočet z chemického vzorce, výpočet z chemické rovnice, výpočet pH, vyjadřování složení roztoků.

Všechny okruhy vycházejí z úrovně znalostí získaných při studiu na střední škole (gymnázium).

Uchazeči si k přijímací zkoušce přinesou kalkulačku a psací potřeby.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.