Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Grafika

Studijní programVýtvarná umění
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant specializaceprof. Zbyněk Janáček
doc. PhDr. Eliška Čabalová

Studijní program v kostce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR GRAFIKA – ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU JE ZAMĚŘEN NA KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ PROVOZ A ODRÁŽÍ JEHO POTŘEBU PO DESIGNÉRECH S UCELENÝM PŘEHLEDEM A SCHOPNOSTÍ ODBORNÉ ANALÝZY, KTEŘÍ DOKÁŽÍ NA VYSOKÉ ESTETICKÉ ÚROVNI REALIZOVAT VLASTNÍ VÝTVARNÉ NÁVRHY A ŘEŠENÍ.

Studenti zkoumají a prezentují rozmanité strategie chápání designu a vizuální komunikace. Důraz je kladen na práci s textem jako nástrojem pro orientaci v prostoru a na práci s prostorem jako dějištěm textu. Základem je proces, kdy studenti pracují na vlastním projektu tak, aby byli v úzkém spojení s povahou úkolu, vnímali potřebu zadavatele v návaznosti na vlastní uměleckou identitu. Od posluchačů je vyžadována co nejhlubší znalost zpracovávaného tématu a jeho vyčerpávající rozbor. Posluchači jsou vedeni k dalšímu precizování a utváření vlastního uměleckého názoru. Požadovány jsou společné projekty s jinými ateliéry v rámci fakulty, i jiných škol, které podporují transdisciplinární zaměření studenta. Ateliér grafického designu je prostorem pro setkávání studentů, umělců, teoretiků, architektů a designérů s důrazem na tvůrčí dialog. Studenti získávají mezioborové znalosti, které modelují podle osobních potřeb směrem k originální a svébytné činnosti. Studenti samostatně a kreativně pracují jak s digitálními, tak analogový nástroji (sítotisk, ofset, počítačový software, internetové prostředí, atd.) - od praktické tvorby layoutů, sazby, přípravy grafických podkladů pro různá média (online, offline) až po předtiskovou přípravu a koncepční dohled. Práce na individuálních projektech (od grafických návrhů tiskovin, webových aplikací až po autorské projekty) u studentů dále prohlubuje konceptuální uvažování, estetické cítění a schopnost kritické reflexe.

Co od vás očekáváme?

Orientace v oblasti grafického designu. Znalosti a dovednosti kreativní práce v oblasti grafického designu, grafiky a kresby. Schopnost vytýčení tématu – projektu, koncepční myšlení, realizace projektu grafickými prostředky, přesahy grafiky do dalšího média nebo jinými vizuálními a multimediálními prostředky.

Co se naučíte?

Budete se orientovat v uměleckých žánrech, formách a jejich historickém vývoji, v provozu v oblasti grafického designu, v současném vývoji technických a výrazových prostředků grafického designu a v současných vývojových tendencích vizuální komunikace. Detailně porozumíte vztahu mezi historickým, teoretickým a estetickým studiem grafického designu v co nejširších společensko-kulturních souvislostech. Budete znát problematiku autorského práva v rozsahu nezbytném pro realizaci projektů v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Budete schopni provozovat grafický design na vysoké technické a kreativní úrovni, vytvářet inovativní, originální vizuální jazyk, analyticky a kriticky reflektovat vlastní pracovní přístup i jiné grafické či umělecké přístupy. Budete zvládat grafické techniky a mít přehled o současných tendencích v oboru. Budete schopni realizovat grafický projekt ve 2D nebo 3D digitálních technologiích.

Kde a jak se uplatníte?

 • v oblasti grafického designu a vizuální komunikace;
 • v oblasti ilustrace, publikačního designu, vizuálních informací, fotografie, filmu, animace, multimédií;
 • člen týmu nezávislého grafického studia, kulturní nebo vzdělávací organizace, mediální agentury, kreativního oddělení reklamní agentury, knižního nakladatelství, DTP, oblasti multimédií, divadla, televize, rozhlasu atd.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad 1)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad 2)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Termín konání: 16. dubna 2020
Místo konání: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Při prezenci dne 16. dubna 2020 od 8.30 do 9.00 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.