Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chemie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Chemie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Biologie

Studijní program v kostce

Zajímá vás biologie? Fascinuje vás rozmanitost života na Zemi a chtěli byste porozumět světu živé přírody od jednotlivých genů po strukturu ekosystémů? Naučíme vás vnímat svět kolem sebe očima biologa. V rámci studia získáte hluboké znalosti a dovednosti z širokého spektra biologických a ekologických disciplín, a to v kontextu nejaktuálnějších vědeckých poznatků. V rámci studia budete absolvovat jak teoretickou výuku, tak praktická cvičení v moderně vybavených laboratořích nebo přímo v terénu. Biologie maior je studium biologie s dalším přidruženým programem (např. další přírodovědné či humanitární obory). Protože naše sdružená studia jsou koncipována jako symetrická, je profil absolventa studia minor totožný s profilem absolventa studia maior. Studijní plány studia maior a minor jsou v odborné oborové části totožné. Rozdíl spočívá v tom, že ve studijním plánu maior jsou navíc začleněny předměty týkající se závěrečné (bakalářské) práce a předměty společného fakultního základu.

Co od vás očekáváme?

Kromě znalostí středoškolské biologie na úrovni gymnázia, očekáváme především zájem a zodpovědný přístup ke studiu. Maturita z biologie není podmínkou.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního oboru Biologie

 • budete rozumět vztahům mezi organizmy, propojení živé a neživé přírody, interakcím ovlivňujícím výskyt organizmů na Zemi
 • budete se dobře orientovat v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organizmů
 • pochopíte základní principy evoluce a evolučního vývoje
 • budete znát klíčové pojmy a principy buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu, řídících mechanizmů, rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému a fylogeneze rostlin a živočichů a tkáňové a orgánové stavby lidského těla, jeho fyziologie a ontogenetického a fylogenetického vývoje
 • pochopíte zákonitosti genetiky a genomiky
 • naučíte se aplikovat teoretické znalosti z hlavních biologických disciplín při řešení praktických úkolů
 • budete umět využívat laboratorní vybavení

Z programů Evropské unie můžete získat stipendium a absolvovat část studia na vybrané zahraniční univerzitě, kde si rozšíříte obzory a získáte cenné zkušenosti a zdokonalíte své jazykové schopnosti. Budete mít možnost vybrat si z nabídky odborně vedených terénních exkurzí. Pokud vás baví popularizovat biologické vědy a organizovat akce pro veřejnost, můžete se zapojit do činnosti studentské organizace SOVA a EPKA.

Kde a jak se uplatníte?

V rámci bakalářské studia získáte odborné znalosti a praktické zkušenosti z biologie. Vaše kvalifikace bude dostatečná pro některé pracovní pozice ve státní správě nebo státních či komerčních laboratořích, kde uplatníte získané praktické dovednosti. Ve vědeckých institucích můžete vykonávat vybrané vědeckovýzkumné práce. Rovněž můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu biologie na Ostravské univerzitě, kde prohloubíte a rozšíříte získané vědomosti z bakalářského studia.

Konkrétní pracovní pozice

 • odborný pracovník ve státní správě (Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Odry, aj.
 • zoolog, botanik na správách CHKO, NP nebo v muzeích
 • laborant ve zdravotnických zařízeních a výzkumných ústavech

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 21. do 23. srpna 2023 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 15. září 2023. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Milan Koch, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.