Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Moravskoslezský region a jeho společnost v proměnách posledních tří století
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za 1. rok se platí při podání přihlášky. Platba za 2. rok bude inkasována v letním semestru 1. ročníku.
Min. počet studujících: 60
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní ve středu, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra historie (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Anotace:V tomto dvousemestrálním kurzu bude pozornost přednášejících věnována regionu českého Slezska a přilehlému severomoravského pomezí a proměnám zdejší společnosti v průběhu posledních tří století, tj. od poloviny 18. století až po současnost. Posluchači se budou moci seznámit se čtyřmi vybranými tématy, jež jim budou představeny odborníky z Katedry historie FF OU. Jiří Brňovják bude hovořit o šlechtě a šlechtické společnosti zdejšího regionu od vzniku Rakouského Slezska roku 1742 do poloviny 20. století. Pavel Kladiwa se zaměří na moderní národní vývoj v Rakouském Slezsku v 19. a 20. století, přičemž detailnější pozornost věnuje specifické oblasti Hlučínska. Andrea Pokludová představí historii zdravotní péče, hygieny a lidového léčitelství v rakouském Slezsku v „dlouhém 19. století“ a na počátku 20. století a pozastaví se rovněž u proměn kulturního a národnostního života v Opavě jako tehdejším zemském hlavním městě. Václav Kaška posluchače provede turbulentním vývojem Ostravska v dějinách lidově-demokratického, socialistického a postsocialistického Československa.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:Absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu. CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Martiníková
Vyučující:doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.,
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.,
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:ZS 2022
J. Brňovják: šlechta a šlechtická společnosti rakouského/českého Slezska od poloviny 18. století do poloviny 20. století, 3x 3 hod.
P. Kladiwa: moderní národnostní vývoj v rakouském/českém Slezsku v 19. a 20. století, s detailnějším zaměřením na Hlučínsko, 3x 3 hod.

LS 2023
A. Pokludová: Města a venkov rakouského Slezska na cestě od lidového léčitelství k modernímu zdravotnictví; Opava: zemské hlavní město Vévodství Horní a Dolní Slezsko v letech 1848-1928, 3x 3 hod.
V. Kaška: Ocelové srdce republiky. Proměny postavení Ostravska v Československu 1945–1993, 3x 3 hod.

ZS 2022
Jiří Brňovják: Rakouské Slezsko a proměny jeho stavovské společnosti
Jiří Brňovják: Rakouskoslezská šlechta mezi Vídní a Berlínem
Jiří Brňovják: Mezi monarchií a totalitou – „šlechtická“ společnost v české Slezsku 1918–1945
Pavel Kladiwa: Vývoj rakouského (českého Slezska) v 19. a 20. století
Pavel Kladiwa: Hlučínsko – specifický region se specifickým obyvatelstvem
Pavel Kladiwa: Slezský Němec Hans Kudlich

LS 2023
Andrea Pokludová: Zrození moderní zdravotní péče v rakouském Slezsku I
Andrea Pokludová: Zrození moderní zdravotní péče a lázeňství v rakouském Slezsku II
Andrea Pokludová: Proměny každodenního života v zemském hlavním městě Opavě v letech 1888–1928
Václav Kaška: Hlavní mezníky vývoje poválečného Československa – 1945, 1948, 1968, 1989
Václav Kaška: Komunistická strana Československa – klíčový mocenský aktér československých dějin po roce 1945
Václav Kaška: Sociální, hospodářské a kulturní dějiny Československa 1945–1992