Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Politická a kulturní geografie

Studijní programGeografie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant specializaceprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Studijní program v kostce

Studijní program je primárně složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce propojeny a navzájem se vhodně doplňují. Politická geografie se  zabývá prostorovými aspekty politiky, jejími aktéry a nástroji. Kulturní geografie se zaměřuje na jazykovou a náboženskou strukturu regionů, spolu s formováním regionální a národní identity obyvatelstva. A protože politické chování člověka je do značné míry podmíněno jeho etnickým původem, kulturou, vnímáním a vztahem k ostatním kulturám, je pro nás důležité, aby se studenti měli možnost seznámit s procesy a jevy, jež se udály ve světě v minulosti. Na základě jejich znalosti pak mohou lépe porozumět aktuálnímu politickému i společenskému dění.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti středoškolského učiva zeměpisu, dějepisu a občanské nauky. Pokud ovšem dokonalými znalostmi z těchto oblastí nedisponujete, není to překážkou ke studiu. V případě vašeho zájmu o dění ve světě, společnými silami vaše faktografické neznalosti doženeme. Tím nejpodstatnějším předpokladem je tak upřímný zájem o věci, jež se dějí za prahem vašeho bytu. Pokud jej máte a dění ve světě vás zajímá, budeme se s vámi rádi při studiu setkávat.

Co se naučíte?

Pokud se stanete studenty politické a kulturní geografie na Ostravské univerzitě, dozvíte se nejen mnoho zajímavých a potřebných informací o politických aktérech a procesech z domova a zahraničí, ale osvojíte si rovněž praktické dovednosti. Velká pozornost je u nás totiž věnována metodám a technikám analytické a kartografické činnosti, což se projevuje v přítomnosti kurzů zaměřených na počítačové zpracování dat, geografickou kartografii a geografické informační systémy. A protože chceme, abyste byli kvalitně připraveni pro práci v oboru, nepodceňujeme ani jazykovou přípravu. Naši studenti mají tři semestry angličtiny, v nabídce je rovněž možnost zapsat si geografické kurzy vyučované v anglickém jazyce, na něž můžete docházet spolu se zahraničními studenty. Dále si pak studenti volí z nabídky druhého cizího jazyka. Všichni naši studenti, kteří zvládnou angličtinu na běžné komunikační úrovni, mají možnost půl ročního až ročního studia či stáže v zahraničí. Studentské výjezdy bývají realizovány na jedné z více než čtyřiceti partnerských univerzit v zemích EU i mimo ní. Je našim záměrem, aby každý motivovaný student měl možnost alespoň jednou za své studium vycestovat na zkušenou za hranice naší země. Mimo studijní plán můžete navštěvovat i další zajímavé přednášky a vzdělávací akce dle svého výběru.

Kde a jak se uplatníte?

Primárním cílem našeho studijního programu je příprava absolventů k dalšímu studiu na domácích i zahraničních univerzitách. Na Ostravské univerzitě mohou naši absolventi pokračovat v navazujícím magisterském studiu politické a kulturní geografie či ekonomické geografie. Jsou však kvalitně připraveni i k navazujícímu studiu na jiných univerzitách v příbuzných oborech (jako např. mezinárodní vztahy, rozvojová studia, evropská a jiná teritoriální studia, diplomacie či politologie).

Konkrétní pracovní pozice

Studenti, kteří nepokračují v magisterském stupni studia, se mohou uplatnit ve veřejné správě (např. na městských či krajských úřadech, Česká rozvojová agentura, BIS, Správa uprchlických zařízení, ČSÚ aj.), dále pak v neziskových organizacích (např. Adra, Člověk v tísni aj.), či v žurnalistice. Díky znalosti politických a kulturních reálií světových makroregionů, podpořených intenzivní jazykovou přípravou a kartografickými dovednostmi nacházejí rovněž dobré uplatnění v soukromém sektoru.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

90
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 19. do 26. srpna 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 61 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2020. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2020. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Regionální geografie světa a České republiky (30 %)
  politická mapa světa, specifika makroregionů všech světadílů, ekonomické charakteristiky a typologie států, kulturní a civilizační specifika, regionální rozdíly ve velkých státech (centra a periferie), integrační struktury.
 2. Dějiny světa a České republiky (20 %)
  nejvýznamnější světové, evropské a české události ovlivňující politický, ekonomický a kulturní vývoj, územní proměny historických i současných mocností a českého státu, masové migrace obyvatel, vývoj společenských systémů.
 3. Obecná socioekonomická geografie (20 %)
  socioekonomická sféra a její složky, obyvatelstvo, demografické ukazatele, etnická a náboženská struktura, sídelní systémy, hospodářství a jeho struktura, politické systémy.
 4. Základy společenských věd (15 %)
  politologie, sociologie a ekonomie.
 5. Aktuální politické události (15 %)
  politické struktury a osobnosti v Česku, ve velkých zemích EU, v USA, Rusku a Číně, v OSN a NATO, konfliktní místa ve světě od roku 2000 do současnosti.

Poznámky:

 • přijímací zkouška se koná písemně formou testu bez možnosti nahlédnutí do map nebo atlasů
 • z výše uvedených tématických okruhů budou vycházet konkrétní otázky v testu
 • v závorkách jsou určeny podíly jednotlivých okruhů v testu
 • požadované znalosti v rozsahu výše uvedených tematických okruhů vycházejí z předmětů zeměpis, dějepis a základů společenských věd na gymnáziu

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.