Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Klinické neurovědy

Studijní programKlinické neurovědy
FakultaLékařská fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programudoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Garant specializacedoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Klinické neurovědy je koncipován v prezenční a kombinované formě studia a reflektuje strukturovaný evropský vzdělávací systém vysokého školství. Doktorský studijní program navazuje na magisterský studijní program Všeobecného lékařství nebo magisterský studijní program v přírodovědných a biomedicínských oborech. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v široké škále neurovědních oborů (neurofyziologie, neurofarmakologie, neurologie a dětská neurologie, neurochirurgie, neuroanatomie, neuropatologie, psychiatrie, neuroonkologie, neuroradiologie a klinická biochemie). Studenti mohou ve svých vědeckovýzkumných aktivitách v teoretickém, preklinickém i klinickém výzkumu využívat nově vybudované sdílené laboratoře se zaměřením na molekulárně-genetické vyšetření CNS a neurofarmakologické vyšetření.

Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.” uváděný za jménem.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem k zahájení studia je absolutorium magisterského studijního programu Všeobecného lékařství nebo magisterského studijního programu v přírodovědných nebo biomedicínských oborech a úspěšné absolvování přijímací zkoušky doktorského studia formou ústního pohovoru, který je veden rozpravou nad návrhem tématu práce a prověřením základních znalostí z oboru.

Pro úspěšné absolvování studia je nezbytné vydat nejméně 3 publikace v časopisech s impakt faktorem dle stanovených kritérií (z toho nejméně 2 originální práce, minimálně 2x prvoautorství publikace, přičemž u prvoautorství musí být články minimálně ve 3. kvartilu a/nebo s impakt faktorem vyšším než 1,0). Zároveň musí student splnit požadovaný počet kreditů za publikace i další studijní povinnosti. V rámci studia je rovněž vyžadováno podání dvou výzkumných projektů, pedagogická činnost a absolvování stáže na zahraniční instituci v délce minimálně 1 měsíce nebo prokázat účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Co se naučíte?

Během studia mají studenti možnost výzkumu ve sdílených laboratořích se zaměřením na molekulárně - genetické vyšetření s vybavením vysoce specializovanými technologiemi, včetně PCR pro detekci velmi nízkých hladin DNA, nukleových kyselin, genů, jejich produktů a vůbec všech procesů na molekulární úrovni. Dále je možnost využití elektroforetických a farmakologických metod, umožňujících terapeutické monitorování léčivých látek se zaměřením na CNS jako jsou antiepileptika, psychofarmaka, léky na roztroušenou sklerózu a monoklonální protilátky. Toto vybavení umožňuje propojení výzkumu mezi teoretickými, preklinickým i klinickými neurovědními obory.

Studium doktorského programu tak poskytuje studentům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti širokého spektra neurovědních oborů, jež jsou použitelné a uplatňované při tvůrčí činnosti, jako je schopnost mezioborové spolupráce, publikování dosažených výsledků v prestižních časopisech, schopnosti podání vědeckovýzkumného projektu a další.

Kde a jak se uplatníte?

Našim cílem, je připravit z absolventů vysoce kvalifikované odborníky medicínského a  přírodovědného zaměření a  poskytnout možnost dalšího odborného růstu pracovníkům v oboru neurověd a jeho příslušných disciplín, jako je neurofarmakologie, neurofyziologie, neurologie, psychiatrie, neurochirurgie a dalších.

Absolventi budou ve svém dalším profesním životě schopni navázat na svoji vědeckou práci ve svých dílčích specializacích, a to realizací začlenění nových vědeckých poznatků do běžné klinické praxe.

Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi (vědecko-výzkumní pracovníci).

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.


Přijímací řízení

2
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

1.1.1. Ústní přijímací zkouška

[1] Klinické neurovědy (prezenční forma).

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu v lékařských programech/oborech, v odůvodněných případech přírodovědných (oborově příbuzných), a biomedicínských programech/oborech.

[1.2] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty, doporučuje se účast školitele.

[1.3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.4] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.5] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce. V přijímacím pohovoru je u uchazečů ověřována úroveň znalostí v daném oboru (odborná rozprava týkající se zaměření uchazeče a vybraného návrhu tématu disertační práce), schopnosti uchazečů diskutovat na odborné úrovni a zjištění předpokladu – vědecky pracovat. Při odborné diskuzi bude veden uchazeč i k zamyšlení nad metodologií návrhu tématu disertační práce. A rovněž v rámci přijímacího pohovoru bude vyzván k seznámení komise s jeho odborným profilem, praxí a aktuální vědeckovýzkumnou činností.

[1.6] Doporučené dokumenty k pohovoru: 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu), 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu), 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ), 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.

[1.7] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.8] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.


[1.9] Návrh okruhů témat disertačních prací pro AR 2020/2021, je doporučeno kontaktovat školitele tématu/okruhu před přijímací zkouškou a vybrané téma/okruh konzultovat:

 1. Neuroonkologie (neurologie, neurochirurgie, neuroanatomie, neuroradiologie, neuroonkologie)
  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. Václav Bača, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Nádory selární oblasti mozku
  • Řešení lézí mostomozečkového úhlu - endoskopický versus mikroskopický přístup
  • Radiobiologické vlastnosti mozkových nádorů

 2. Molekulární genetika CNS (neurologie, neurochirurgie, klinická biochemie, onkologie)
  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Martin Baláž, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Neurodegenerativní onemocnění a jejich genetická závislost
  • Molekulární genetika nádorů CNS
  • Molekulární genetika a vývojové vady CNS

 3. Neurofyziologie (neurologie, neurofyziologie, klinická biochemie)
  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Pavol Švorc, Ph.D., doc. MUDr. Marek Bužga, Ph.D., prof. MUDr. David Stejska, Ph.D, doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Neurohumorální řízení zažívacího traktu a příjmu potravy
  • Chronobiologické aspekty pohlavních rozdílů v aktivitě autonomního nervového systému na modelu

 4. Neurofarmakologie
  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc., doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., RNDr. Hana Brozmanová, CSc., RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D.
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Vývoj metod pro stanovení koncentrací léčiv v séru metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
  • Význam TDM v klinické praxi léčby roztroušené sklerózy

 5. Cerebrovaskulární onemocnění (neurologie, neuroradiologie, neurochirurgie, neurofyziologie)
  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Detekce nestabilního aterosklerotického plátu v karotickém řečišti
  • Prevence kardioembolizační etiologie vzniku mozkové ischémie

 6. Neurologie a psychiatrie
  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Diagnostika Parkinsonovy nemoci v prodromálním stadiu
  • Využití transkraniální ultrasonografie u psychiatrických onemocnění

 7. Spinální onemocnění
  Školitelé a školitelé-konzultanti: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Parametry lokální a globální rovnováhy v léčbě deformit dolní bederní páteře

 8. Likvorologie (neurologie, klinická biochemie, neuroimunologie)
  Školitelé a školitelé-konzultanti: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D., RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.,
  Navržená témata v rámci okruhu:
  • Potenciální prognostické likvorové biomarkery roztroušené sklerózy – vztah mezi biomarkery zánětu a tkáňovým poškozením
  • Laboratorní biomarkery neurodegenerativních onemocnění CNS
  • Metody detekce intrathekální protilátkové odpovědi

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. červen, červenec 2020:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2020 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.